Documentació

 Descarregar pdf


 DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD (en línia):

  • DNI  per les dues cares (si és possible, ambdues cares a la mateixa pàgina). En el cas de nacionalitat no espanyola, fotocòpia del NIE amb validesa per a tot el període de la mobilitat.  Els estudiants amb nacionalitat andorrana també necessiten NIE per poder participar en Erasmus.
  • Resguard de la matrícula a la UdL del curs actual.
  • Dades bancàries del compte on es vulgui rebre la beca: Document bancari, on consti l'IBAN i el nom de l'estudiant com a titular o cotitular del compte.
  • Fotografia de carnet o passaport.
  • Certificat oficial de llengües estrangeres que tinguin relació amb la mobilitat. Hi ha de constar el nivell assolit segons el marc europeu de referència (A1,A2,B1,B2,C1,C2). 
  • Només per a estudiants de màster que hagin cursat la titulació de grau en una altra universitat diferent a la UdL:  Expedient acadèmic de grau, amb nota mitjana sobre 10 punts. Si es tracta d'una titulació obtinguda en un altre país, cal sol·licitar al Ministerio de Universidades (Gobierno de España) l’equivalència de nota mitjana dels estudis realitzats a l’estranger i adjuntar a la sol·licitud de mobilitat el document expedit pel Ministeri:
    http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-al-ciudadano/catalogo/general/20/203615/ficha.html

 

   Darrera modificació: