Documentació

 Descarregar pdf


 DOCUMENTACIÓ QUE CAL ADJUNTAR A LA SOL·LICITUD (en línia):

  • DNI per les 2 cares (si és possible, ambdues cares a la mateixa pàgina). En el cas de nacionalitat no espanyola, fotocòpia del NIE amb validesa per a tot el període de la mobilitat. Els estudiants amb nacionalitat andorrana també necessiten NIE per poder participar en Erasmus.
  • Resguard oficial de la matrícula a la UdL del curs actual (=carta de pagament). Fixa't en el codi que apareix a la columna "PLA", perquè el necessitaràs seleccionar quan estiguis emplenant la pregunta sobre "estudis actuals" al formulari de sol·licitud. I si ets un estudiant de doble grau, fixa't bé a quin CENTRE pertanys (a dalt de tot de la matrícula), perquè també ho necessitaràs escriure correctament al formulari. 
  • Dades bancàries del compte on es vulgui rebre la beca: Certificat de titularitat o document bancari on consti l'IBAN i el nom de l'estudiant com a titular o cotitular del compte.  Abans d'enviar la sol·licitud, comprova que aquest document que adjuntes correspon al mateix compte bancari que has escrit al formulari dins la pregunta "codi IBAN". 
  • Acreditació d'idiomes.  Adjunta els certificats d'idiomes on consti el nivell assolit segons el marc europeu de referència (A1,A2,B1,B2,C1,C2), excloent català i castellà.  L'idioma que has d'acreditar és l'idioma en què s'imparteixen les assignatures de destí triades. Si, a més a més, tens coneixements d'altres llengües, també els pots adjuntar com a mèrit.  
  • Llista provisional d'assignatures de cada una de les universitats sol·licitades. Feu clic aquí per descarregar-vos la PLANTILLA del document. Cal fer un document per a cada destí que es demani, perquè les assignatures de destí seran diferents en cada cas. Incloure la llista provisional d'assignatures/crèdits que l'estudiant desitja cursar a la universitat de destinació i la llista d'assignatures/crèdits que proposa reconèixer a la UdL. Cal tenir en compte que en alguns casos a destí només es poden escollir assignatures d'una titulació determinada o d'una única facultat/departament; conculteu l'apartat "observacions" de cada plaça. Per saber si la proposta d'assignatures és factible, contacteu amb el corresponent coordinador/a de mobilitat a la UdL.
  • Fotografia
  • Acreditació del grau de discapacitat (si escau) 
   Darrera modificació: