Descarregar pdf

RECONEIXEMENT DE CRÈDITS:

L'objecte de l'estada de la mobilitat és el reconeixement acadèmic dels cursos fets en la universitat d'acollida, però per garantir aquest reconeixement cal que, abans de l'estada a destinació, l'estudiant acordi amb el coordinador de mobilitat acadèmica del seu centre les assignatures que hi cursarà i per quines assignatures de la UdL se li convalidaran.

QUINS CRÈDITS ES PODEN CONVALIDAR?

En principi, es pot convalidar tot tipus de crèdits, sempre que el coordinador acadèmic hi estigui d'acord, però això dependrà de cada facultat o escola i la seva pròpia normativa de mobilitat.  Caldrà considerar els continguts de les assignatures a destinació i la càrrega lectiva.

Quan la plaça de mobilitat no estigui limitada a una titulació, les universitats del programa Mobilitat UdL permeten agafar assignatures de diverses titulacions i àrees d'estudis. Cal tenir en compte però que les diferents titulacions es cursin al mateix campus i que és possible que alguns horaris es solapin i s'hagin de modificar.

Abans de l'estada, l'estudiant ha d'acordar, amb el seu coordinador, els estudis que cursarà a destinació i els estudis de la UdL que se li convalidaran.

En la secció "Crèdits locals" us podeu descarregar un document Excel "Crèdits Locals programa Mobilitat UdL" amb les informacions que ens han facilitat les universitats de destí sobre la càrrega acadèmica i lectiva dels seus crèdits. Aquest document s'anirà actualitzant a mesura que rebem la informació.

Com a criteri general, no es poden convalidar les assignatures suspeses. Aquestes s'han de cursar a la UdL. Però sempre cal confirmar-ho amb la normativa de mobilitat pròpia de cada centre / facultat.

QUANTS CRÈDITS ES PODEN CONVALIDAR?

El nombre màxim de crèdits que es pot convalidar es basa en la durada de l'estada.

  • mig curs = 30 crèdits ECTS
  • un curs sencer = 60 crèdits ECTS

SISTEMA DE CRÈDITS ECTS:

El sistema de reconeixement de crèdits Europeus s'anomena ECTS (Sistema Europeu de Transferència de Crèdits). La Comissió Europea promou l'ECTS com a llenguatge comú per facilitar el reconeixement acadèmic entre diferents universitats. Pot ser que algunes universitats del Programa de Mobilitat hagin adoptat aquest sistema de crèdits i qualifacions.

Existeixen crèdits ECTS i qualificacions ECTS. 

Crèdits ECTS

Cada assignatura té un nombre de crèdits locals (específics a cada universitat) i, a més a més, un nombre de crèdits ECTS, que faciliten el càlcul a l'hora de reconèixer matèries cursades en diferents universitats.

La càrrega lectiva equivalent a un curs acadèmic sencer és de 60 crèdits ECTS. Per a un semestre/quadrimestre, 30 crèdits ECTS. Per a un trimestre, 20 crèdits ECTS. Aquests són els crèdits ECTS que generalment un estudiant cursarà a destinació, segons el període d'estada.

Qualificacions ECTS

L'escala de qualificacions ECTS representa el rendiment acadèmic de l'estudiant en relació a la resta d'estudiants.

Els crèdits i les qualificacions ECTS no substitueixen els crèdits i qualificacions de cada universitat, sinó que donen informació complementària sobre el rendiment acadèmic de l'estudiant, des d'un punt de vista quantitatiu i qualitatiu.

Qualificacions ECTS

  Nota ECTS

  Percentatge d'estudiants aprovats que obtenen la qualificació

Definició

A

10%

Excel·lent: rendiment acadèmic extraordinari, amb errors necessaris.

B

25%

Molt bé: per sobre de la mitjana, amb alguns errors.

C

30 %

Bé: bona feina, amb alguns errors notables.

D

25%

Satisfactori: bé, amb mancances significatives.

E

10%

Suficient: ha assolit els mínims.

F-FX

-

Suspens: necessita millorar.

Crèdits locals:

Cada país i/o cada universitat pot seguir el seu propi sistema de crèdits que s'equipara amb les hores de càrrega docent.

En aquest document podeu consultar la informació disponible. Aquest document s'actualitzarà en funció de les informacions proporcionades.

 

   Darrera modificació: