Després de l'estada

 Descarregar pdf

DOCUMENTACIÓ FINAL:

Cal portar a Relacions Internacionals, ja sigui presencialment o escanejat i per correu electrònic (ri@udl.cat), la següent documentació:

 

  • CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA    (signat per la universitat de destinació). El document signat a l'inici de l'estada però amb la secció de la finalització d'estada complimentada.
  • Còpia de les notes obtingudes a destí. Aquestes es faran arribar al coordinador acadèmic perquè prepari l'acta de convalidació.

CONVALIDACIÓ:

Les notes es fan arribar (via Relacions Internacionals o via estudiant) al coordinador acadèmic que prepararà l'acta de convalidació.
En el cas de projectes finals de carrera, també s'ha de presentar una còpia del projecte.

Un cop feta l'acta i signada, el coordinador remet l'acta a Relacions Internacionals per la signatura de la Vicerectora d'Internacionalització. L'acta es remet a l'estudiant i a la Secretaria Acadèmica perquè incorpori la nota a l'expedient de l'alumne.


Observacions:

Assignatures suspeses: Els estudiants de Mobilitat no tenen dues convocatòries d'examen a Lleida, pel que fa a les assignatures incloses a l'acord acadèmic. Per tant,  no hi ha la possibilitat d'examinar-se al setembre a Lleida d'una assignatura suspesa durant l'estada Sicue.
Si l'estudiant suspèn una assignatura a la universitat de destinació, cal recuperar-la allà. En cas contrari, es calificarà l'assignatura de la UdL com a suspens i caldrà tornar a matricular l'assignatura el curs següent a la UdL.

Qualificacions i tràmits de convalidació: Els estudis convalidats de la UdL rebran la qualificació corresponent, a criteri del coordinador de centre. El coordinador farà constar les notes equivalents a la UdL en l'Acta conveni mobilitat.

L'Acta conveni mobilitat ha d'incloure la mateixa informació que l'acord de convalidació / learning agreement, més les qualificacions obtingudes a destinació i la seva nota equivalent a Lleida.

La formalització d'aquest document es farà amb la màxima rapidesa possible, però cal tenir present que la convalidació no és immediata, sinó que triga un temps, ja que han de donar-hi el vistiplau els diferents responsables: el coordinador d'àrea i/o de centre, a més de la vicerectora d'Internacionalització.

Com que la matrícula d'un curs acadèmic a la UdL té validesa fins al setembre, cal haver tramitat la convalidació dels estudis a mitjans de setembre.

   Darrera modificació: