Erasmus Formació - STT

Informació general: Convocatòria

Convocatòria d'ajuts per a estades curtes de formació de PAS i PDI

 Descarregar pdf

Com trobar destí

a) Contactar directament amb el departament homòleg d'una universitat/centre/empresa concreta, que sigui d'especial interès per al sol·licitant, i proposar-los una estada "Erasmus Staff Mobility for Training" per visitar-los i treballar uns dies amb ells, amb l'objectiu de formar-se i adquirir nous aprenentatges per al lloc de treball a la UdL, sigui com a docent o com a personal d'administració.

En el programa Erasmus Formació no és necessari que existeixi un conveni interinstitucional entre la UdL i la universitat de destí; només cal que el centre de destinació estigui d'acord a rebre el participant i arribar a un acord sobre les dates aproximades en què es realitzarà l'estada.

b) Consultar les ofertes publicades a la plataforma europea iMotion: http://staffmobility.eu/staff-week-search i veure si alguna s'ajusta al calendari de la convocatòria de la UdL i a les necessitats del participant. Majoritàriament són ofertes per al PAS i tenen un programa definit i es realitzen en unes dates fixades. 

Durada

Mínim 2 dies de treball  (excloent dies de viatge i caps de setmana).

El finançament atorgat serà per a un màxim de 5 dies de treball. 

Sol·licitud i documentació que cal adjuntar

Sol·licitud:

Formulari de SOL·LICITUD EN LÍNIA: 

Entrar al PORTAL d'Staff Sortint, emplenar el formulari corresponent a aquesta convocatòria i enviar en línia

< apartat: formularis de sol·licitud

< nom del formulari: "ERASMUS ESTADA FORMACIÓ - OUTGOING - 2022/23"

 

PER A NOUS USUARIS:

Abans d'emplenar la sol·licitud, cal REGISTRAR-SE al portal i crear un usuari i una contrasenya. Primerament cal fer el registre o "inscripció" a la part dreta de la pantalla. I després accedir al portal des de l'apartat "inici de sessió" (part esquerra de la pantalla). Recordeu bé la contrasenya, per poder tornar a accedir a la vostra sol·licitud i per poder fer-hi canvis, si és necessari.

La sol·licitud es pot modificar tants cops com sigui necessari, però sempre abans d'enviar-la.  Un cop enviada en línia, ja serà definitiva i no es podrà modificar.

 

Documentació que cal carregar en línia, com a part de la sol·licitud:

 • CARTA D'INVITACIÓ del centre de destí (o document equivalent), en què es faci palesa l’admissió per a rebre formació dins del Programa “Erasmus Staff Mobility for Training”.  Format lliure.
 • PLA DE TREBALL (="Mobility Agreement - Staff Mobility for Training") Programa de formació signat pel sol·licitant i per destinació.  (Utilitzeu el model disponible en aquest enllaç).  Queden exclosos d'aquesta convocatòria els congressos, jornades i conferències.
 • Només per al PAS: INFORME FAVORABLE DEL CAP ORGÀNIC (format lliure).
 • Només si escau: Document acreditatiu del GRAU DE DISCAPACITAT igual o superior al 33%.

Termini

Fins al 26 d'agost de 2022 (inclòs). 

La sol·lícitud és íntegrament en línia. 

Ajut econòmic

Màxim per a 5 dies de treball (exclosos caps de setmana).

- Viatge:  import variable segons distància
- Dieta:   import variable segons país de destinació

Vegeu taula d'imports a la base 7a de la convocatòria.


SISTEMA DE PAGAMENT:
L'ajut es rebrà, preferentment, en dos pagaments del 70% i 30%. 
- El primer pagament es tramitarà després de lliurar el Conveni de subvenció signat, abans d'iniciar el viatge. 
- El segon pagament es tramitarà un cop finalitzada l'estada, després d'haver presentat el Certificat d'assistència, juntament amb les factures de les despeses, i després d'haver contestat el Qüestionari UE en línia (participant report). En el cas del PAS, també caldrà presentar l'informe que es detalla a la base 11a de la convocatòria.

   Darrera modificació:

DOCUMENTACIÓ PER A LES ESTADES CONCEDIDES - Formació

 Descarregar pdf

Abans de marxar

 • Conveni de Subvenció (s'enviarà per email als participants).
 • Còpia de l'assegurança mèdica (targeta sanitària europea o equivalent) i assegurança d'accidents i responsabilitat civil, que tingui vigència durant el període de la mobilitat. Entregar-la juntament amb el conveni de subvenció.

 

DURANT L'ESTADA:  Recordeu-vos de:

 • Guardar les factures i tiquets de les despeses
 • Demanar al centre de destí que us signi el certificat d'assistència que trobareu a l'apartat "després de l'estada".

Després de l'estada

 • Qüestionari de la UE en línia (participant report), quan rebeu l'avís per fer-lo (comproveu correu brossa o spam).
 • Factures, tiquets i altres justificants de despeses:  avió, allotjament i altres.
 • Per al PAS:  També caldrà lliurar un informe que descrigui les activitats dutes a terme durant l'estada, i l'aplicació o projecció d'aquestes activitats a la UdL, amb propostes de millora per a la seva unitat. L'informe haurà de tenir el vistiplau del cap orgànic i es presentarà per duplicat, al efectes de lliurar-ne una còpia a Gerència.
   Darrera modificació: