Ajuts per a estades de docència de professorat procedent d’institucions estrangeres

Finalitat i objecte


Aquesta convocatòria té per finalitat fomentar la internacionalització de la UdL mitjançant l'atorgament d'ajuts per a estades de docència  a la UdL de professorat d’institucions d’ensenyament superior estrangeres i professionals per impartir docència en els estudis de grau i màster oficials, preferentment en llengua anglesa, durant el curs acadèmic 2024/2025.

 

Quin se'n pot beneficiar?


Poden participar en aquest programa el professorat procedent d'altres països que compleixi els requisits següents:

a) Desenvolupar la seua tasca professional i/o acadèmica a l'estranger
b) Haver estat convidats per un professor/a d'un centre propi de la UdL per impartir docència en l'assignatura que coordina i fer-ho preferentment en llengua anglesa.

c) Impartir a la UdL un mínim de 8 hores de docència setmanals.

Ajuts i forma de pagament

Modalitat presencial:

L’import de l’ajut es destinarà a pagar les despeses de viatge i manutenció i allotjament.

1. Despeses de viatge, fins a un màxim de 400€ quan el país d’origen del beneficiari estigui situat a Europa o el Magrib i de 1.200€ per a la resta del món. El pagament es farà directament a la persona beneficiària. L’import final percebut per aquest concepte quedarà subjecte als documents justificatius aportats (factures i títols de viatge).

2. Despeses de manutenció i allotjament, fins a un màxim de 87,40€ per dia d’estada i fins a un màxim de dos setmanes. L’estada mínima serà de 2 dies.

 

El pagament es farà efectiu directament a la persona beneficiària un cop presentada la documentació justificativa. L'import final percebut està subjecte als documents justificatius aportats (factures i títols de viatge), als dies reals d'estada i, si escau, a les retencions previstes per la legislació fiscal vigent.

 

Sol·licitud i terminis de presentació

Sol·licitud a emplenar (aquí).

La sol·licitud ha d'estar signada electrònicament pel sol·licitant i pel coordinador/a de les titulacions en les quals s'impartirà docència i s'ha de presentar via registre.

La mateixa ha d'anar acompanyada del currículum vitae de la persona convidada.


El termini de presentació de sol·licitud és:

- el 6 de maig a 7 de juny de 2024 per a les estades previstes durant el primer quadrimestre

- del 30 de setembre fins el 30 d'octubre de 2024 per a les estades previstes durant el segon quadrimentre

Finalitzat el termini de presentació de sol·licituds es publicarà en la Web de la unitat de Relacions Internacionals al llista provisional de sol·licituds admeses i excloses. Els interessats disposaran d'un termini de 10 dies hàbils per a esmenar defectes i presentar al·legacions.

Selecció i criteris de valoració

La Comissió de Relacions Internacionals i Cooperació avaluarà les sol·licituds de conformitat amb els criteris i barems següents:

a) Tipus d'assignatura a què va adreçada la docència:

   a. Obligatòria o bàsica (troncal): 2 punts
   b. Optativa o tranversal: 1 punt

b) Impartició d'hores de docència setmanals:
  Fins a 1 punt quan s'imparteixin més de 8 hores setmanals

c) Docència impartida en altres llegües:

a. anglès: 3 punts
b. altres llengües diferents del català i el castellà: 2 punts

d) Realització d'activitats addicionals relacionades amb l'àrea de docència (tutories de TFG i TFM, organització de la mobilitat d'estudiantat en el marc d'un acord específic, entre altres): fins a 1 punt

e) Mobilitats integrades en una doble titulació: 1 punt

f) Cofinançament de l'estada dels professors visitants a càrrec del centre, departament o qualsevol altra font similar: fins a 0.5 punts

Els ajuts es distribuiran per ordre de puntuació fins exhaurir el pressupost disponible.

En el cas que una persona sol·licitant presenti més d'una sol·licitud només podrà optar a un ajut.

Les sol·licituds susceptibles de ser finançades amb fons del programa Erasmus només podran ser ateses si queda disponibilitat pressupostària.

 

Resolució


La resolució correspon al Vicerector d'Internacionalització de la UdL amb informe previ de la Comissió de Relacions Internacionals i Mobilitat,  i se'n informarà al Consell de Govern de la Universitat.

 

 

 

 

 

 

 

Justificació i incompatibilitats

La justificació de la realització de l'activitat s'ha de fer mitjançant la presentació d'una memòria sobre l'activitat desenvolupada.

 

La percepció d'aquest ajut és incompatible amb els ajuts per a estades de docència Erasmus, els ajuts del Programa d'Ajuts de la UdL per a la promoció d'Activitats de Mobilitat Internacional i qualsevol altre procedent de fons propis de la UdL pel mateix concepte.

 

 

Text de la convocatòria

Podeu consultar el text de la convocatòria aquí.

 

 

Enllaços d'interès

   Darrera modificació: