Concursos de personal docent i investigador contractat

 Descarregar pdf

NORMATIVES PER A LA SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat contractat doctor en règim laboral a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat lector a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat associat a la UdL 

Protocol per a la realització de les proves i actes presencials dels concursos d’accés de professorat a la UdL, per mitjans electrònics 

 

AVÍS PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir directament al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

 

CONVOCATÒRIES ACTIVES

Procés selectiu en el marc del Pla Serra Húnter. 5 places de Professorat Lector-1a Convocatòria 2023

Convocatòria de 24 places de Professorat Lector (Concurs 89) 

Convocatòria de 6 places de Professorat Lector (Concurs 92) 

Convocatòria d'1 plaça de Professorat Agregat vinculada a l'ICS (Concurs 91)

Convocatòria d'1 plaça de Professorat Catedràtic Contractat vinculada a l'ICS (Concurs 91) 

Convocatòria de 42 places de Professorat Associat Indefinit (Concurs 93)

Convocatòria de 19 places de Professorat Lector (Concurs 94)

PROCÉS SELECTIU EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER. 5 places Professorat Lector 1a Convocatòria 2023

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Enllaços al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la UdL, relacionats amb el procés de selecció:

Avís publicació e-seu: Resolució d'11 de desembre de 2023, per la qual es convoca el procés selectiu per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter. Publicació DOGC de la resolució, relació de places convocades i bases de la convocatòria. (20/12/2023)

Relació provisional de persones admeses i excloses, 5 places de Professorat Lector Pla SH (1a 2023) /Provisional list of accepted and rejected candidates, 5 Tenure-eligible lecturer position of SH Programme (1st 2023) (25/1/2024)

Relació definitiva de persones admeses i excloses, 5 places de Professorat Lector Pla SH (1a 2023) /Definitive list of accepted and rejected candidates, 5 Tenure-eligible lecturer position of SH Programme (1st 2023) (9/2/2024)

Correcció d'errades - Relació definitiva de persones admeses Plaça UdL-LE-231-035 Pla SH (1a 2023) / Error correction - Definitive list of accepted candidates Code UdL-LE-231-035 SH Programme (1st 2023) (15/2/2024)

 

Plaça/Code: UdL-LE-231-034 Bioquímica i Biologia Molecular/Biochemistry and Molecular Biology

(Data de constitució de la Comissió de Selecció/Constitucion of the Selection Committee: 23/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts / Criteria list established UdL-LE-231-034 (23/2/2024)

 

ALTRES PROCESSOS SELECTIUS

La notificació als interessats i la publicació d'actes administratius s'efectuarà al TAULER D'ANUNCIS de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida

  

 

Convocatòria de 24 places de professorat lector/professorat ajudant doctor  (Concurs 89) 

Resolució de 20 de setembre de 2022 publicada al DOGC 8760 de 27 de setembre de 2022

Data publicació: 27 de setembre de 2022
Termini presentació de sol·licituds: fins el 27 d'octubre de 2022
Termini per resoldre el concurs: 27 de febrer de 2023
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (3/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (18/11/2022)

 

Plaça 10: Infermeria

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 16/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 10 (16/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 10 (25/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Correcció errades - Resultat 1a Fase plaça 10 (26/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 10 (25/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 10 (20/2/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a fase i Proposta contractacio plaça 10, en aplicació de la resolució del rector en relació amb la reclamació presentada (10/5/2023)

(Data de constitució de la nova Comissió de Selecció: 16/01/2024) 

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 10 (17/01/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 10 (21/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 10 (21/2/2024)

 

 

Convocatòria de 6 places de professorat lector/professorat ajudant doctor, mitjançant procediment de celeritat  (Concurs 92) 

Resolució de 20 de setembre de 2023 publicada al DOGC 9011 de 2 d'octubre de 2023

Data publicació:

2 d'octubre de 2023

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 17 d'octubre de 2023

Termini per resoldre el concurs:

2 de gener de 2024
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (20/10/2023) 

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (7/11/2023)

Publicació Resolució final DOGC - parcial 1 (30/1/2024) 

 

Plaça 5: Infermeria

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 10/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 5 (13/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 5 (27/11/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 5 (27/11/2023)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça 5 que es realitzarà el dia 18 de desembre de 2023 (11/12/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 5 (8/1/2024)

 

Convocatòria d'1 plaça de professorat agregat/professorat permanent laboral vinculada a l'ICS (Concurs 91)

Resolució de 20 d'octubre de 2023 publicada al DOGC 9029 de 27 d'octubre de 2023

Data publicació:

27 d'octubre de 2023

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 27 de novembre de 2023

Termini per resoldre el concurs:

27 de març de 2024
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (28/11/2023)

 

Plaça PAV172: Medicina

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 15/12/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça PAV172 (15/12/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça PAV172 (29/1/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PAV172 (29/1/2024)

Avís publicació e-Seu: Modificació calendari 2a Fase plaça PAV172 (26/2/2024)

 

 

Convocatòria d'1 plaça de professorat catedràtic contractat, per promoció interna vinculada a l'ICS (Concurs 91)

Resolució de 20 d'octubre de 2023 publicada al DOGC 9029 de 27 d'octubre de 2023

Data publicació:

27 d'octubre de 2023

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 27 de novembre de 2023

Termini per resoldre el concurs:

27 de març de 2024
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (28/11/2023) 

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (15/12/2023)

 

Plaça PICLV/45: Medicina

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 22/12/2023)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça PICLV45 (22/12/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça PICLV45 (19/1/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça PICLV45 (19/1/2024)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça PICLV45 que es realitzarà el dia 21 de febrer de 2024 (14/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça PICLV45 (23/2/2024)

 

 

Convocatòria de 42 places de professorat associat indefinit (Concurs 93)

Resolució de 22 de novembre publicada al BOU 222, de 31 d'octubre de 2023

Data publicació:

22 de novembre de 2023

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 22 de desembre de 2023

Termini per resoldre el concurs:

22 de febrer de 2024
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Guia d'instruccions per a la presentació de la sol·licitud

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (9/1/2024)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (24/1/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat final del concurs (29/2/2024) 

 

Convocatòria de 19 places de professorat lector/professorat ajudant doctor, mitjançant procediment de celeritat (Concurs 94)

Resolució de 15 de gener de 2024 publicada al DOGC 9084, de 22 de gener de 2024

Data publicació:

22 de gener de 2024

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 5 de febrer de 2024

Termini per resoldre el concurs:

22 d'abril de 2024
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (7/2/2024) 

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (22/2/2024) 

 

Plaça 01: Producció Animal

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 29/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 01 (29/2/2024)

Plaça 02: Enginyeria Agroforestal

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 27/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 02 (28/2/2024)

Plaça 03: Didàctica de les Ciències Socials

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 27/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 03 (28/2/2024)

Plaça 04: Didàctica de les Ciències Experimentals

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 04 (26/2/2024)

Plaça 05: Didàctica de l'Expressió Musical

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 28/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 05 (28/2/2024)

Plaça 06: Bioquímica i Biologia Molecular

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 06 (27/2/2024)

Plaça 07: Dret Mercantil

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 27/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 07 (28/2/2024)

Plaça 08: Economia i Empresa

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 08 (26/2/2024)

Plaça 09: Periodisme

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 23/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 09 (26/2/2024) 

Plaça 10: Història contemporània

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 29/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 10 (1/3/2024)

Plaça 11: Fisioteràpia

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 27/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 11 (1/3/2024)

Plaça 12: Llenguatges i Sistemes Informàtics

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 23/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 12 (26/2/2024)

Plaça 13: Didàctica de la Matemàtica

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 27/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 13 (28/2/2024)

Plaça 14: Psicologia Evolutiva i de l'Educació

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 28/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 14 (28/2/2024)

Plaça 15: Psicologia Social

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 15 (26/2/2024) 

Plaça 16: Sociologia

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 16 (26/2/2024) 

Plaça 17: Treball Social i Serveis Socials

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 17 (27/2/2024) 

Plaça 18: Química Orgànica

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 27/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 18 (27/2/2024) 

Plaça 19: Tecnologia d'Aliments

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 23/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 19 (26/2/2024)

 

 

 

   Darrera modificació: