Concursos de personal docent i investigador contractat

 Descarregar pdf

NORMATIVES PER A LA SELECCIÓ I CONTRACTACIÓ

Normativa per als concursos d'accés a places de professorat lector, permanent laboral i dels cossos docents universitaris a la UdL

Normativa per a la selecció i contractació de places de professorat associat a la UdL 

Protocol per a la realització de les proves i actes presencials dels concursos d’accés de professorat a la UdL, per mitjans electrònics 

 

AVÍS PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir directament al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

 

CONVOCATÒRIES ACTIVES

Procés selectiu en el marc del Pla Serra Húnter. 5 places de Professorat Lector-1a Convocatòria 2023

Convocatòria de 24 places de Professorat Lector (Concurs 89) 

Convocatòria de 6 places de Professorat Lector (Concurs 92) 

Convocatòria d'1 plaça de Professorat Agregat vinculada a l'ICS (Concurs 91)

Convocatòria d'1 plaça de Professorat Catedràtic Contractat vinculada a l'ICS (Concurs 91) 

Convocatòria de 42 places de Professorat Associat Indefinit (Concurs 93)

Convocatòria de 19 places de Professorat Lector (Concurs 94)

Convocatòria de 13 places de Professorat Lector (Concurs 95)

Convocatòria de 14 places de Professorat Agregat (Relació 95)

Convocatòria de 19 places de Professorat Lector (Concurs 96)

 

 

 

PROCÉS SELECTIU EN EL MARC DEL PLA SERRA HÚNTER. 5 places Professorat Lector 1a Convocatòria 2023

AVÍS. La notificació als interessats es realitzarà al tauler d'anuncis de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida. Accedir

Enllaços al tauler d'anuncis de la seu electrònica de la UdL, relacionats amb el procés de selecció:

Avís publicació e-seu: Resolució d'11 de desembre de 2023, per la qual es convoca el procés selectiu per a la contractació de personal docent i investigador en el marc del Pla Serra Húnter. Publicació DOGC de la resolució, relació de places convocades i bases de la convocatòria. (20/12/2023)

Relació provisional de persones admeses i excloses, 5 places de Professorat Lector Pla SH (1a 2023) /Provisional list of accepted and rejected candidates, 5 Tenure-eligible lecturer position of SH Programme (1st 2023) (25/1/2024)

Relació definitiva de persones admeses i excloses, 5 places de Professorat Lector Pla SH (1a 2023) /Definitive list of accepted and rejected candidates, 5 Tenure-eligible lecturer position of SH Programme (1st 2023) (9/2/2024)

Correcció d'errades - Relació definitiva de persones admeses Plaça UdL-LE-231-035 Pla SH (1a 2023) / Error correction - Definitive list of accepted candidates Code UdL-LE-231-035 SH Programme (1st 2023) (15/2/2024)

Publicació DOGC Resolució final parcial (places UdL-LE-231-032, UdL-LE-231-033 i UdL-LE-231-034)

 

Plaça/Code: UdL-LE-231-032 Sanitat Animal/Animal Health

(Data de constitució de la Comissió de Selecció/Constitucion of the Selection Committee: 19/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts / Criteria list established UdL-LE-231-032 (20/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a fase / 1st stage result UdL-231-032 (9/4/2024) 

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a fase / Schedule 2n stage code UdL-LE-231-032 (9/4/2024)

Enllaç d'accés a la videoconferència - Prova oral 2a fase - 29 d'abril de 2024 / Acces link videoconference - Oral test 2nd stage - April 29, 2024 UdL-LE-231-032 (22/4/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a fase i proposta de contractació / 2nd stage result and proposal for contracting UdL-231-032 (9/5/2024)

 

 

Plaça/Code: UdL-LE-231-033 Màquines i Motors Tèrmics/Heat Engines

(Data de constitució de la Comissió de Selecció/Constitucion of the Selection Committee: 12/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts / Criteria list established UdL-LE-231-033 (12/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a fase / 1st stage result UdL-231-033 (20/3/2024) 

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a fase / Schedule 2n stage code UdL-LE-231-033 (3/4/2024)

Enllaç d'accés a la videoconferència - Prova oral 2a fase - 29 d'abril de 2024 / Acces link videoconference - Oral test 2nd stage - April 29, 2024 UdL-LE-231-033 (22/4/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a fase i proposta de contractació / 2nd stage result and proposal for contracting UdL-231-033 (3/5/2024)

 

Plaça/Code: UdL-LE-231-034 Bioquímica i Biologia Molecular/Biochemistry and Molecular Biology

(Data de constitució de la Comissió de Selecció/Constitucion of the Selection Committee: 23/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts / Criteria list established UdL-LE-231-034 (23/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a fase / 1st stage result UdL-231-034 (22/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a fase / Schedule 2n stage code UdL-LE-231-034 (9/4/2024)

Avís publicació e-Seu: Correcció Calendari 2a fase / Correction Schedule 2n stage code UdL-LE-231-034 (9/4/2024) 

Enllaç d'accés a la videoconferència - Prova oral 2a fase - 8 de maig de 2024 / Acces link videoconference - Oral test 2nd stage - May 8, 2024 UdL-LE-231-034 (30/4/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a fase i proposta de contractació / 2nd stage result and proposal for contracting UdL-231-034 (9/5/2024)

 

 

Plaça/Code: UdL-LE-231-035 Enginyeria Química/Chemical Engineering

(Data de constitució de la Comissió de Selecció/Constitucion of the Selection Committee: 6/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts / Criteria list established UdL-LE-231-035 (7/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a fase / 1st stage result UdL-231-035 (19/4/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a fase / Schedule 2n stage code UdL-LE-231-035 (25/4/2024) 

Enllaç d'accés a la videoconferència - Prova oral 2a fase - 4 de juny de 2024 / Acces link videoconference - Oral test 2nd stage - June 4, 2024 UdL-LE-231-035 (29/5/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a fase i proposta de contractació / 2nd stage result and proposal for contracting UdL-231-035 (7/6/2024)

 

 

Plaça/Code: UdL-LE-231-036 Energies Renovables/Renewable Energies

(Data de constitució de la Comissió de Selecció/Constitucion of the Selection Committee: 5/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Criteris establerts / Criteria list established UdL-LE-231-036 (12/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Correcció - Criteris establerts / Correction - Criteria list established UdL-LE-231-036 (13/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a fase / 1st stage result UdL-231-036 (20/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a fase / Schedule 2n stage code UdL-LE-231-036 (21/3/2024) 

Enllaç d'accés a la videoconferència - Prova oral 2a fase - 12 d'abril de 2024 / Acces link videoconference - Oral test 2nd stage - April 12, 2024 UdL-LE-231-036 (4/4/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a fase i proposta de contractació / 2nd stage result and proposal for contracting UdL-231-036 (19/4/2024)

 

 

ALTRES PROCESSOS SELECTIUS

La notificació als interessats i la publicació d'actes administratius s'efectuarà al TAULER D'ANUNCIS de la Seu electrònica de la Universitat de Lleida

  

 

Convocatòria de 24 places de professorat lector/professorat ajudant doctor  (Concurs 89) 

Resolució de 20 de setembre de 2022 publicada al DOGC 8760 de 27 de setembre de 2022

Data publicació: 27 de setembre de 2022
Termini presentació de sol·licituds: fins el 27 d'octubre de 2022
Termini per resoldre el concurs: 27 de febrer de 2023
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (pdf)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (3/11/2022)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (18/11/2022)

Publicació Resolució final DOGC (10/5/2024) 

 

Plaça 10: Infermeria

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 16/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 10 (16/12/2022)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 10 (25/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Correcció errades - Resultat 1a Fase plaça 10 (26/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 10 (25/1/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 10 (20/2/2023)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a fase i Proposta contractacio plaça 10, en aplicació de la resolució del rector en relació amb la reclamació presentada (10/5/2023)

(Data de constitució de la nova Comissió de Selecció: 16/01/2024) 

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 10 (17/01/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 10 (21/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 10 (21/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 10 (9/4/2024)

Publicació Resolució final DOGC (10/5/2024)

 

 

Convocatòria de 6 places de professorat lector/professorat ajudant doctor, mitjançant procediment de celeritat  (Concurs 92) 

Resolució de 20 de setembre de 2023 publicada al DOGC 9011 de 2 d'octubre de 2023

Data publicació:

2 d'octubre de 2023

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 17 d'octubre de 2023

Termini per resoldre el concurs:

2 de gener de 2024
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (20/10/2023) 

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (7/11/2023)

Publicació Resolució final DOGC - parcial 1 (30/1/2024) 

Publicació Resolució final DOGC - parcial 2 (8/3/2024) 

 

Convocatòria d'1 plaça de professorat agregat/professorat permanent laboral vinculada a l'ICS (Concurs 91)

Resolució de 20 d'octubre de 2023 publicada al DOGC 9029 de 27 d'octubre de 2023

Data publicació:

27 d'octubre de 2023

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 27 de novembre de 2023

Termini per resoldre el concurs:

27 de març de 2024
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (28/11/2023)

Publicació Resolució final DOGC (18/3/2024) 

 

Convocatòria d'1 plaça de professorat catedràtic contractat, per promoció interna vinculada a l'ICS (Concurs 91)

Resolució de 20 d'octubre de 2023 publicada al DOGC 9029 de 27 d'octubre de 2023

Data publicació:

27 d'octubre de 2023

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 27 de novembre de 2023

Termini per resoldre el concurs:

27 de març de 2024
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (28/11/2023) 

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (15/12/2023)

Publicació Resolució final DOGC (18/3/2024)

 

 

Convocatòria de 42 places de professorat associat indefinit (Concurs 93)

Resolució de 22 de novembre publicada al BOU 222, de 31 d'octubre de 2023

Data publicació:

22 de novembre de 2023

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 22 de desembre de 2023

Termini per resoldre el concurs:

22 de febrer de 2024
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Guia d'instruccions per a la presentació de la sol·licitud

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (9/1/2024)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (24/1/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat final del concurs (29/2/2024) 

 

Convocatòria de 19 places de professorat lector/professorat ajudant doctor, mitjançant procediment de celeritat (Concurs 94)

Resolució de 15 de gener de 2024 publicada al DOGC 9084, de 22 de gener de 2024

Data publicació:

22 de gener de 2024

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 5 de febrer de 2024

Termini per resoldre el concurs:

22 d'abril de 2024
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (7/2/2024) 

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (22/2/2024) 

Publicació Resolució final DOGC - parcial 1 (08/05/2024) 

Publicació Resolució final DOGC - parcial 2 (24/05/2024) 

 

 Plaça 01: Producció Animal

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 29/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 01 (29/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 01 (8/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 01 (8/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Modificació modalitat 2a Fase plaça 01 (11/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 01 (8/4/2024)

Plaça 02: Enginyeria Agroforestal

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 27/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 02 (28/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 02 (12/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 02 (12/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 02 (8/4/2024)

Plaça 03: Didàctica de les Ciències Socials

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 27/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 03 (28/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 03 (19/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 03 (19/3/2024)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça 03 que es realitzarà l'11 d'abril de 2024 (4/4/2024) 

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 03 (19/4/2024)

 

Plaça 04: Didàctica de les Ciències Experimentals

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 04 (26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 04 (4/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 04 (4/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 04 (22/3/2024)

Plaça 05: Didàctica de l'Expressió Musical

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 28/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 05 (28/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 05 (4/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 05 (4/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 05 (21/3/2024)

Plaça 06: Bioquímica i Biologia Molecular

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 06 (27/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 06 (13/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 06 (13/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 06 (8/4/2024)

Plaça 07: Dret Mercantil

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 27/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 07 (28/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 07 (5/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 07 (5/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 07 (2/4/2024)

Plaça 08: Economia i Empresa

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 08 (26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 08 (7/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 08 (7/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 08 (2/4/2024)

Plaça 09: Periodisme

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 23/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 09 (26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 09 (4/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 09 (4/3/2024) 

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 09 (8/4/2024)

Plaça 10: Història contemporània

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 29/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 10 (1/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 10 (20/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 10 (20/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 10 (11/4/2024)

Plaça 11: Fisioteràpia

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 27/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 11 (1/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 11 (6/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 11 (6/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 11 (22/3/2024)

Plaça 12: Llenguatges i Sistemes Informàtics

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 23/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 12 (26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 12 (6/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 12 (6/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 12 (22/3/2024) 

Plaça 13: Didàctica de la Matemàtica

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 27/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 13 (28/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 13 (11/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 13 (11/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 13 (8/4/2024)

Plaça 14: Psicologia Evolutiva i de l'Educació

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 28/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 14 (28/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 14 (11/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 14 (11/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 14 (8/4/2024)

Plaça 15: Psicologia Social

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 15 (26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 15 (4/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 15 (4/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 15 (21/3/2024)

Plaça 16: Sociologia

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 16 (26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 16 (7/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 16 (7/3/2024) 

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 16 (11/4/2024)

Plaça 17: Treball Social i Serveis Socials

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 17 (27/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 17 (11/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 17 (11/3/2024) 

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 17 (5/4/2024)

Plaça 18: Química Orgànica

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 27/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 18 (27/2/2024) 

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 18 (13/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 18 (13/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 18 (4/4/2024)

Plaça 19: Tecnologia d'Aliments

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 23/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 19 (26/2/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 1a Fase plaça 19 (7/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 19 (7/3/2024)

Avís publicació e-Seu: Resultat 2a Fase i Proposta contractació plaça 19 (2/4/2024)

 

 

Convocatòria de 13 places de professorat lector/professorat ajudant doctor  (Concurs 95) 

Resolució de 22 de març de 2024 publicada al DOGC 9136 de 5 d'abril de 2024

Data publicació:

5 d'abril de 2024

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 6 de maig de 2024

Termini per resoldre el concurs:

5 d'octubre de 2024
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

Avís publicació e-Seu: Relació provisional de persones admeses i excloses (9/5/2024)

Avís publicació e-Seu: Correcció errades relació provisional de persones admeses i excloses (places 10, 11, 12 i 13) (10/5/2024)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (27/5/2024)

 

 

Plaça 01: Producció animal

Data de constitució de la Comissió de Selecció: 5/6/2024

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 01 (7/6/2024) 

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 01 (7/6/2024) 

 

Plaça 03: Estadística i Investigació Operativa

Data de constitució de la Comissió de Selecció: 4/6/2024

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 03 (5/6/2024) 

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 03 (5/6/2024)

 

Plaça 06: Enginyeria Química

Data de constitució de la Comissió de Selecció: 30/5/2024

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 06 (31/5/2024) 

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 06 (31/5/2024)

 

Plaça 07: Comunicació audiovisual i publicitat

Data de constitució de la Comissió de Selecció: 5/6/2024

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 07 (7/6/2024) 

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 07 (7/6/2024)

 

Plaça 08: Literatura Espanyola

Data de constitució de la Comissió de Selecció: 4/6/2024

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 08 (5/6/2024) 

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 08 (5/6/2024)

 

Plaça 09: Periodisme

Data de constitució de la Comissió de Selecció: 6/6/2024

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 09 (7/6/2024) 

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 09 (7/6/2024)

 

Plaça 10: Història de l'Art

Data de constitució de la Comissió de Selecció: 3/6/2024

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 10 (4/6/2024) 

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 10 (4/6/2024)

 

Plaça 11: Història Moderna

Data de constitució de la Comissió de Selecció: 6/6/2024

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 11 (14/6/2024) 

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 11 (14/6/2024)

 

Plaça 13:  Psicologia Evolutiva i de l'Educació

Data de constitució de la Comissió de Selecció: 28/5/2024

Avís publicació e-Seu: Ponderació i Criteris de valoració plaça 13 (31/5/2024)

Avís publicació e-Seu: Calendari 2a Fase plaça 13 (31/5/2024)

Enllaç d'accés a la videoconferència de la prova de la 2a fase del procés selectiu de la plaça 13 que es realitzarà el 20 de juny de 2024 (13/06/2024) 

 

 

Convocatòria de 14 places de professorat agregat/professorat permanent laboral  (relació 95) 

Resolució de 7 de maig de 2024 publicada al DOGC 9161 de 13 de maig de 2024

 

Data publicació:

13 de maig de 2024

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 10 de juny de 2024

Termini per resoldre el concurs:

14 de desembre de 2024
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word) 

  

 

 

Convocatòria de 19 places de Professorat Lector (Concurs 96)

Resolució de 6 de juny de 2024 publicada al DOGC 9181 de 11 de juny de 2024

 

Data publicació:

11 de juny de 2024                                                                               

Termini presentació de sol·licituds:

fins el 10 de juliol de 2024

Termini per resoldre el concurs:

12 de gener de 2025 
Seguiment:

Sol·licitud d'admissió a la convocatòria (ús obligatori) (pdf)             

Projecte docent i de recerca (ús obligatori) (word)

   Darrera modificació: