Enquestes i resultats

El Sistema Intern de Qualitat te establerts una sèrie de mecanismes per a recollir el grau de satisfacció dels diferents col·lectius que participen en la docència impartida a la Universitat de Lleida.

Aquest grau de satisfacció es mesura a partir dels resultats de les enquestes i dels comentaris i observacions registrats.

Els qüestionaris que s'utilitzen s'han dissenyat amb la participació dels diferents grups implicats (estudiantat, professorat i PAS) i han estat aprovats per les comissions responsables en matèria de qualitat.