Entitat de Registre de Certificació Digital

Universitat de Lleida

 Descarregar pdf

La signatura electrònica forma part del projecte de l’Administració Electrònica a la Universitat de Lleida. Equival legalment a la signatura manuscrita, permet xifrar documents i dóna seguretat quant a la seva identitat, autentificació, integritat, confidencialitat i no rebuig.

D’aquesta manera, la UdL s’incorpora, al model català d’Administració electrònica que s’està desenvolupant dia a dia des del reconeixement normatiu de les directives europees i les lleis estatals o catalanes com la Directiva 1999/93/CE, per la que s’estableix un marc comunitari per a la signatura electrònica, la Llei 59/2003, de 19 de desembre, de signatura electrònica, la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, o la Llei 29/2010, del 3 d’agost, de l’ús dels mitjans electrònics del sector públic de Catalunya. .

El primer pas per poder signar electrònicament es obtenir un certificat digital enregistrat en un suport físic. A la Universitat de Lleida, l’ERCD (l’Entitat de Registre de Certificació Digital) és la unitat encarregada d’incorporar aquest certificat a la targeta. 

 1. La signatura electrònica

La versió electrònica de la signatura té les mateixes funcions i usos que la manuscrita: subscriure documents per a certificar que se n'és l'autor, o que se n'aprova el contingut, o s’hi ha intervingut, o s’hi ha estat present.

2. Per signar electrònicament cal un certificat digital

La targeta UdL és l’objecte que conté el certificat digital, el qual permet signar electrònicament al personal d'administració i serveis (PAS) i al personal de docència i investigació (PDI) de la Universitat.

3. Funcionament de la signatura electrònica

La targeta UdL -contenidora del certificat digital-, un cop inserida en el lector del teclat (o en un d’extern) permetrà que el navegador (lector de correu, visor de documents PDF, office, etc.) signi els tràmits, documents i usos de l’administració electrònica.

4. L’Entitat de Registre de Certificació Digital

L’Entitat de Registre de Certificació Digital (ERCD) és l’autoritat de certificació de la UdL encarregada de crear i gestionar els certificats digitals de tota la comunitat universitària.

 

 

 

 

5.  Tipus de certificats digitals que l’ERCD pot expedir

L’ERCD expedeix un tipus de certificat digital per cada PDI, PAS i estudiant. Així mateix pot expedir certificats a persones jurídiques, aplicacions i programes informàtics, servidors segurs web i seus electròniques.

6. Els actes administratius electrònics

L’administració electrònica requereix del registre d’evidències que garanteixi la validesa jurídica dels processos, dels documents i de les actuacions administratives practicades. És a dir, cal saber i fer saber quan i com es signa electrònicament.

7. Com signar electrònicament

Per a que els membres de la UdL operin en l‘Administració Electrònica i signin electrònicament calen tres elements:

   Darrera modificació: