Entitat de Registre de Certificació Digital

Universitat de Lleida

 Descarregar pdf

3. FUNCIONAMENT DE LA SIGNATURA ELECTRÒNICA 

La targeta UdL és l’objecte contenidor del certificat digital (del PDI, PAS i estudiantat) que, un cop inserit en el lector del teclat (o en un d’extern) permetrà que el navegador (lector de correu, visor de documents PDF, office, etc.) signi els tràmits, documents i usos de l’administració electrònica.
 
La signatura electrònica mitjançant un certificat digital es basa en la criptografia asimètrica i en l’ús d’un parell de claus úniques i irrepetibles.
 
La criptografia asimètrica és el mètode matemàtic emprat per generar una clau privada i una clau pública, amb les quals podem codificar i descodificar informació mitjançant unes fórmules matemàtiques anomenades algorismes.
 
La clau privada és absolutament secreta i serveix per signar documents, missatges o tràmits amb garantia d’integritat, autentificació, confidencialitat i no repudi.
 
La clau pública s’ha de lliurar al receptor del document, missatge o tràmit per a que aquest pugui verificar l’autenticitat de l’emissor i de la seua tramesa.
 
La clau pública també serveix per xifrar, metre que la clau privada serveix per desxifrar.
 
La signatura electrònica permet quatre operacions bàsiques: signar, xifrar, verificar i identificar.
 
 
fletxa-grisSIGNAR I XIFRAR
 
 
Jo disposo de ... Que jo utilitzo per a ... Jo t’envio el missatge o document ... Tu reps el missatge o document ...
la meua clau privada signar un missatge o document signat, que inclou la meua clau pública signat, que verifiques amb la meua clau pública
la teua clau pública, que he rebut en un missatge o document signat per tu xifrar un missatge o document xifrat xifrat, que desxifres amb la teua clau privada
 

  

fletxa-grisVERIFICAR I VALIDAR
 
 
Jo disposo de ... Que jo utilitzo per ... Consultant la ... Mitjançant ...
la teua clau pública, que he rebut amb un missatge o un document signat verificar la validesa de la teua signatura electrònica llista de revocació o CRL (“Certificate Revocation List”) és la llista de certificats donats de baixa (invàlids) per l’Autoritat de Certificació CATCert una configuració adequada del meu navegador, visor PDF, eina de verificació específica (com PSIS), o consultant directament la llista de revocació en la web de la CATCert
 

 

fletxa-grisIDENTIFICAR
 
 
Jo lliuro ... Que ... Que em permet ... I que pot ser ...
la meua clau pública, amb els missatges de correu que envio o els documents que signo m’identifica com a subscriptor i posseïdor de la clau privada d’identificació i signatura la generació de la signatura electrònica reconeguda verificada
 

  Print Enrere Puja

   Darrera modificació: