Descarregar pdf
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

 

La matrícula de continuació d’estudis en els graus oficials dels centres propis de la universitat de Lleida es farà pel sistema d’Automatrícula. Cal que consulteu el calendari.

Per fer l'automatrícula no cal que presenteu cap documentació si no heu d'acreditar alguna situació diferent de la que teníeu el curs anterior.t

La documentació caldrà presentar-la a la secretaria corresponent:

- preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL,

- per correu postal, a l'adreça del centre corresponent;

- presencialment, demanant cita prèvia (dades de contacte amb els centres);

- per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

En cas d'haver-ne de presentar llegiu amb atenció la informació següent:

  • Els estudiants estrangers de fora de la UE, hauran de tornar a presentar el passaport en el supòsit que els hagi caducat.
  • En cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació o gratuïtat per primera vegada cal presentar a la Secretaria del Centre la documentació acreditativa de la causa al·legada segons disposi la norma que la regula, abans del termini de matrícula. Consulteu el document Exempcions i bonificacions
  • Si sou estranger de 28 anys o més heu de presentar original i còpia de l’assegurança d’assistència sanitària i d’accidents vàlida a l’Estat espanyol.
  • Estudiantat a temps parcial:

L’estudiantat que es matriculi en la modalitat de temps parcial ha de presentar una sol·licitud, adreçada al degà o degana o al director o directora del centre, aportant la documentació que justifiqui que no es pot dedicar plenament a l’estudi universitari. Si el motiu és laboral s’ha de presentar una certificació de l’empresa on treballa i un informe de vida laboral, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social o un òrgan competent. Els treballadors autònoms han de presentar una fotocòpia dels impostos o la llicència fiscal en lloc de la certificació de l’empresa.

Heu d’enviar la sol·licitud i la documentació acreditativa través de la seu electrònica.

Heu d’utilitzar el formulari “sol·licitud modalitat d’estudis temps parcial” que trobareu en aquest enllaç: http://www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciomatricula/sollicituds/ 

Consulteu també les instruccions per fer l’enviament.

Les resolucions d’aquestes sol·licituds es publicaran al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la UdL (htpp://seuelectronica.udl.cat/etauler.phb) i a la pàgina web del centre, tal com estableix la disposició addicional setena de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

  • Estudiantat becari:

Els estudiants que vulguin sol·licitar beca del Ministeri han de consultar la pàgina següent:http://www.udl.cat/serveis/aga/secciopreinscripciobeques/acreditaciobecari.html   (pendent d’actualització).         

  • Modificacions de matrícula:

Un cop realitzada la matricula se'n poden fer modificacions segons indica el document següent:           
Modificacions de la matrícula

  • Acreditació d'una tercera llengua:

Còpia del document acreditatiu del nivell assolit de qualsevol de les llengües establertes en les proves per a l’accés a la universitat (alemany, anglès, francès o italià).

Heu d’enviar per correu ordinari la documentació acreditativa o bé presentar-la presencialment en la secretaria del centre demanant cita prèvia.

Mes informació: Acreditació d’una tercera llengua

 

   Darrera modificació: