DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La matrícula de continuació d’estudis en els graus oficials dels centres propis de la universitat de Lleida es farà pel sistema d’Automatrícula.

Cal que consulteu el calendari.

Per fer l'automatrícula no cal que presenteu cap documentació si no heu d'acreditar alguna situació diferent de la que teníeu el curs anterior.t

La documentació caldrà presentar-la a les secretaries de centre:

- preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants de la UdL o en l'apartat Estudiants no  de la UdL si no us heu matriculat mai en aquesta universitat,

- per correu postal, a l'adreça del centre corresponent (dades de contacte amb els centres);

- presencialment, demanant cita prèvia (dades de contacte amb els centres);

- per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

Llegiu amb atenció la informació següent:

  • Document d'identitat
    - Els estudiants espanyols no l’heu de presentar
    - Els estudiants estrangers que no tingueu document d’identitat o el NIE heu de presentar el passaport en vigor.
  • Ordre de domiciliació SEPA

Quan introduïu o modifiqueu un número de compte en l'automatrícula, al finalitzar us apareixerà un document que haureu de guardar-vos relatiu a l'ordre de domiciliació. Si no us el podeu descarregar contacteu a la secretaria del vostre centre.

Heu de presentar, a la secretaria en el termini de 10 dies des del moment de la matrícula, l'ordre de domiciliació bancària (SEPA) signada per la persona titular del compte autoritzant el càrrec.

  • Documentació que acrediti el dret a exempció o bonificació sobre els preus de la matrícula

En cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació o gratuïtat cal presentar, en el termini de matrícula, la documentació acreditativa de la causa al·legada. Consulteu les Exempcions i Bonificacions.

  • Estudiants a temps parcial

Els estudiants que us matriculeu en la modalitat de temps parcial heu de presentar una sol·licitud en el període ordinari de matrícula* adreçada al degà o degana o al director o directora del centre, i heu d’aportar la documentació que justifiqui que no es pot dedicar plenament a l’estudi universitari. Si el motiu és laboral heu de presentar una certificació de l’empresa on treballeu i un informe de vida laboral, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social o un òrgan competent. Els treballadors autònoms heu de presentar una fotocòpia dels impostos o la llicència fiscal en lloc de la certificació de l’empresa. El centre ha de comprovar les dades justificades i retornarà a la persona interessada la documentació presentada.

(*) Es considera període ordinari de matrícula, únicament per a aquest supòsit, fins al 30 d’octubre de 2023.

Heu de presentar la Sol·licitud d’estudi a temps parcial que trobareu en l’apartat per a Estudiants de la UdL de grau i màster del vostre centre de la seu electrònica.


Les resolucions d’aquestes sol·licituds es publicaran al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la UdL (htpp://seuelectronica.udl.cat/etauler.phb) i a la pàgina web del centre, tal com estableix la disposició addicional setena de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

  • Acreditació d'una tercera llengua:

Original i còpia o còpia autenticada del document acreditatiu del nivell assolit d’una tercera llengua, si es té, d’entre les establertes en les proves per a l’accés a la universitat (alemany, anglès, francès o italià).

Mes informació: Acreditació d’una tercera llengua