PREUS I PAGAMENT

Per a totes les universitats públiques catalanes la Generalitat de Catalunya fixa anualment el preu dels estudis oficials, mitjançant la publicació d'un decret que determina els preus públics dels serveis acadèmics segons el grau d'estructura docent atribuït a cada ensenyament. 

Els estudiants dels centres adscrits haureu de consultar la informació relativa als preus i pagament de la matrícula a la Secretaria de vostre centre.

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DE GRAUS

MODALITATS DE PAGAMENT

La Universitat cobrarà l’import de la matrícula mitjançant càrrec en el compte de l’entitat bancària escollida per l’estudiant. En el moment de fer la matrícula l’estudiant ha d’optar per una de les modalitats de pagament següents:

1 - Pagament únic domiciliat

La Universitat cobrarà l’import a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula.

2 - Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis.

El cobrament de la matrícula s’efectuarà en tres terminis:

 • El primer termini serà a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula. Orientativament, en la matrícula del mes de juliol el cobrament es farà entre el 9 i 16 d’agost de 2023, i en la matrícula del mes de setembre el cobrament es farà entre el 20 i 30 de setembre de 2023. Es cobrarà el 40% dels crèdits matriculats més les taxes administratives de caràcter no docent.
 • El segon termini serà el 15 de novembre de 2023. Es cobrarà el 30% dels crèdits matriculats.
 • El tercer termini serà el 28 de desembre de 2023. Es cobrarà el 30% restant dels crèdits matriculats.

3 - Préstec bancari:

La informació sobre el préstec per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris (Préstec AGAUR) la pots consultar a:  https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-Prestec-AGAUR

La modalitat de pagament “Préstec bancari” comporta que l’estudiant autoritza a l’AGAUR a amortitzar totalment o parcialment el préstec en nom teu en els casos en què estigui justificat per a la correcta gestió de l’instrument de finançament.

La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la llei. En cas que sol·licitis la modalitat "Préstec bancari", la UdL pot cedir les dades a l’AGAUR i a l’entitat financera corresponent.

COM DOMICILIAR EL PAGAMENT

Has d'introduir les dades del compte en l'apartat corresponent de l’automatrícula.

Has de presentar a la secretaria del centre en el termini de 10 dies des del moment de la matrícula l’ordre de domiciliació bancària (SEPA) signada per la persona titular del compte autoritzant el càrrec. Aquest document es genera al finalitzar l’automatrícula en el primer any o bé si s’ha fet posteriorment un canvi de titular del compte.

Pots presentar aquest document a la secretaria del centre, preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari per a l'enviament de documentació corresponent al teu centre que trobaràs en l'apartat d'Estudiants UdL; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

El rebut de la matrícula, tant si s’ha fet de forma presencial com per automatrícula, té efectes de notificació.

La matrícula que per qualsevol causa, s’hagi d’abonar fora del pagament per terminis i amb posterioritat al tercer termini establert en el punt 2, s’haurà de pagar en efectiu en qualsevol de les entitats bancàries que s’indiquin en el document de cobrament.

Les dades bancàries per a la domiciliació del pagament pots modificar-les mitjançant l’imprès M2 (seu electrònica), i l’has de presentar a la secretaria del centre amb una antelació mínima de quinze dies al segon o al tercer termini de pagament. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una nova ordre de domiciliació SEPA signada per la persona titular del compte en el supòsit que aquesta hagi canviat.

PAGAMENT DE REBUTS NO DOMICILIATS

En el cas que hagis de realitzar el pagament d’un rebut de matrícula no domiciliat ho pots fer segons s’indica en el següent enllaç: Pagament de rebuts no domiciliats.

PROCEDIMENT I EFECTES DE L’IMPAGAMENT DE L’IMPORT DE LA MATRÍCULA

Si la Universitat no pot cobrar l’import total o parcial de la matrícula a través del número de compte indicat per l’estudiant o a través de qualsevol altra modalitat de pagament, tornarà a enviar el rebut una segona vegada per tal que el pagui en efectiu, afegint a l’import total o parcial de la matrícula els percentatges següents:

 • Des de la data de venciment i fins als dos mesos, el 5% de recàrrec.
 • Entre els dos i els quatre mesos, el 10% de recàrrec.
 • A partir dels quatre mesos, el 15% de recàrrec.

L’import d’aquests recàrrecs s’ha d’abonar amb independència que amb posterioritat a la notificació s’obtingui una beca o ajut.

La Universitat notificarà a l’estudiant l’import pendent i li enviarà un document de pagament que inclourà el recàrrec inicial del 5%, que tindrà una validesa de dos mesos.

L’estudiant haurà d’abonar l’import pendent abans de la data de venciment del rebut que se li enviarà adjunt a la notificació.

La notificació es farà electrònicament mitjançant compareixença en la seu electrònica de la Universitat de Lleida i avís tramés al mòbil i a l’adreça de correu electrònic institucional (.......@alumnes.udl.cat), facilitada als estudiants en formalitzar la matrícula de primer curs.

Transcorregut el termini de dos mesos, l’estudiant que no hagi fet efectiu el pagament haurà de sol·licitar a la secretaria del centre un nou document de pagament, que inclourà el recàrrec corresponent, depenent del termini transcorregut.

En el moment que la Universitat faci la notificació per impagament a l’estudiant, la seua matrícula quedarà suspesa fins que no aboni l’import corresponent.

Com a conseqüència d’aquesta suspensió, l’estudiant no podrà fer cap modificació de matrícula, obtenir certificats acadèmics, traslladar l’expedient, sol·licitar el títol ni fer cap nova matrícula, en la mateixa titulació o en una altra.

Aquesta normativa econòmica de la matrícula serà aplicable sempre que no s’especifiqui altrament en el decret de preus públics de la generalitat de Catalunya o en altres normatives legals.

ESTUDIANTS PENDENTS D'ASSIGNACIÓ DE PLAÇA

ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS PENDENTS D'ASSIGNACIÓ DE PLAÇA A TRAVÉS DEL PROCÉS DE PREINSCRIPCIÓ

Els estudiants que esteu pendents d’admissió pel procés de preinscripció universitària en uns altres estudis de la Universitat de Lleida o en una altra Universitat, ho haureu d’indicar en l’automatrícula i pagareu la matrícula com s’indica a continuació:

 • En el termini de deu dies després de fer la matrícula, haureu de pagar en efectiu (recordeu que el rebut no està domiciliat) l’import corresponent a la taxa de gestió de l’expedient acadèmic i a l’assegurança obligatòria en alguna de les entitats bancàries que figuren en el rebut de matrícula. Consulteu com fer el pagament de REBUTS NO DOMICILIATS.
 • Si abans del 30 de setembre de 2023 l’estudiant no presenta la sol·licitud d’anul·lació de matrícula (perquè l’han acceptat en una altra universitat o en un centre d’aquesta universitat), s’entendrà que vol conservar la matrícula al grau i es posarà al cobrament l’import pendent de la matrícula de la forma escollida per l’estudiant en l’automatrícula: únic domiciliat, fraccionat en tres terminis o préstec bancari.
 • A l’estudiant que obtingui plaça en una altra titulació de la UdL o en una altra universitat pública amb posterioritat al 30 de setembre de 2023, se li retornarà l’import corresponent als crèdits matriculats i la taxa de suport a l’aprenentatge, sempre que l’estudiant sol·liciti l’anul·lació de la matrícula abans de la data indicada en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic 2023-2024.

   

  No es retornaran aquests imports quan aquesta reassignació sigui per un canvi de preferències sol·licitat per l’estudiant o hagi realitzat una nova preinscripció.

  Si l’anul·lació es presenta per altres motius s’aplicarà el que estableix l’article 6.1.3 de la normativa acadèmica de graus i haurà d’abonar l’import dels rebuts vençuts. CONSULTEU ARTICLE 

ESTUDIANTS DE SEGON CURS I SUCCESSIUS PENDENTS D’ADMISSIÓ PER TRASLLAT D’EXPEDIENT

Els estudiants que esteu pendents d’admissió per trasllat d’expedient en uns altres estudis , ho haureu d’indicar en l’automatrícula i pagareu la matrícula com s’indica a continuació

 • En el termini de deu dies després de fer la matrícula, haureu de pagar (recordeu que el rebut no està domiciliat) l’import corresponent a la taxa de gestió de l’expedient acadèmic i a l’assegurança obligatòria en alguna de les entitats bancàries que figuren en el rebut de matrícula. Consulteu com fer el pagament de REBUTS NO DOMICILIATS.
 • Si abans del 30 de setembre de 2023 l’estudiant no presenta la sol·licitud d’anul·lació de matrícula (perquè l’han acceptat en una altra universitat o en un centre d’aquesta universitat), s’entendrà que vol conservar la matrícula al grau i es posarà al cobrament l’import pendent de la matrícula de la forma escollida per l’estudiant en l’automatrícula: únic domiciliat, fraccionat en tres terminis o préstec bancari.
 • L’estudiant que obtingui el trasllat amb posterioritat al 30 de setembre de 2023 haurà d’abonar a la UdL l’import dels rebuts vençuts, d’acord amb el que estableix l’article 6.1.3 de la normativa acadèmica. CONSULTEU ARTICLE
1 - Em vaig matricular i no he pagat el rebut que es va generar
 

1.1 - Matricula feta com a pendent de millora de l'assignació de plaça

Les matricules fetes amb la condició de pendent millora d'assignació de plaça s'han de pagar en 5 dies com a màxim, si no es paga el rebut la matrícula s'anul·larà i hauràs perdut al plaça a la Universitat de Lleida.

 

1.2 - Matricula sense tenir marcat el pedent de millora d'assignació de plaça

Si no tenies marcada la condició de pendent de millora d'assignació de plaça i no vas pagar el rebut entres en el procés de gestió dels rebuts impagats, et tornarem a enviar el rebut afegint l'import que correspongui en concepte de recàrrec:

 • import del rebut inicial més 5% de recàrrec, aquest rebut tindrà una data de venciment de 2 mesos; aquest rebut senvia adjunt a la notificació d'impagament;
 • transcorregut el termini de dos mesos, l’estudiant que no hagi pagat haurà de sol·licitar a la secretaria del centre un nou document de pagament, aquest nou rebut tindrà l'import del rebut inical més el 10% de recàrrec; aquest rebut tindrà una data de venciment de 2 mesos més (fins als 4 mesos des de l'impagament);
 • transcorregut el termini de dos mesos més, l’estudiant que no hagi pagat haurà de sol·licitar a la secretaria del centre un nou document de pagament, aquest nou rebut tindrà l'import del rebut inical més el 15% de recàrrec, aquest rebut tindrà una data de venciment de 2 mesos més (fins als 6 mesos des de l'impagament), ja no s'aplicaran més recàrrecs i si no el pots pagar abans de la data de venciment hauràs de contacar amb la secretaria perquè es regeneri un nou document de pagament.

Mentre tinguis un rebut impagat els teus expedients oberts en estudis oficials estaran bloquejats i no podràs realitzar altres tràmits administratius ni accions en el campus virtual i tampoc et podran qualificar les actes.

2 - Em vaig matricular, vaig pagar el rebut generat, però no estudiaré a la UdL

 

Si no estudiaràs aquest curs a la UdL has d'ANUL·LAR LA MATRÍCULA.
Indica el motiu de l'anul·lació i si hi tens dret et farem la devolució de l'import que correspongui.

 

2.1 - Reassignació a una altra titulació 

Si has obtingut plaça a una altra titulació, adjunta a la sol·licitud d'anul·lació la carta d'admissió o matrícula en l'altra universitat.

 • Si t'han assignat una plaça millor dins el procés de preinscripcio universitària, a la UdL no hauràs de pagar ni l'import dels crèdits matriculats ni la taxa de suport a l'aprenentatge; per tant et farem la devolució dels diners sempre que presentis l'anul·lació abans del 30 d'octubre. Per als assignaturs en el períde de febrer l'anul·lació es pot presentar fins a l'1 de març.
 • Si t'han acceptat un trasllat d'espedient a una altra universitat, a la UdL no hauràs de pagar ni l'import dels crèdits matriculats ni la taxa de suport a l'aprenentatge; per tant et farem la devolució dels diners sempre que presentis l'anul·lació abans del 30 de setembre.

Si presentes l'anul·lació amb posterioritat a la data límit indicada hauràs d'abonar a al UdL l'import dels rebuts vençuts:

 1. Des del venciment del rebut i fins al 15 de novembre, caldrà abonar les taxes administratives de caràcter no docent i el 40 % de l’import dels crèdits.
 2. Si la sol·licitud es presenta del 16 del 30 de novembre caldrà abonar les esmentades taxes i el 70 % de l’import dels crèdits.
 3. Si has pagat tota la matrícula se't retornarà la part corresponent segons si la data de presentació correspon al punt 1 o 2.

 

2.2 - Pateixo malaltia greu o no he pogut obtenir el visat 

 • Si pateixes una malaltia greu i n pots continuar estudiant aquest curs, has d'adjuntar a l'anul·lació un certificat mèdic o un informe del centre de salut o centre hospitalari. 
 • Si no has pogut obtenir el visat per cursar la titulació matriculada a la UdL, has d'adjuntar a l'anul3lació algun document que ho justifiqui.

Pots presentar l'anul·lació per aquestes causes fins al 30 de novembre de 2024.

Les sol·licituds que es presentin passat aquest termini seran estudiades per la gerència que determinarà si procedeix o no la devolució total o parcial de la matrícula.

 

2.3 - Motius personals

Són causes sense dret a devolució.

No s'acceptaran les sol·licituds si no s'han pagat els rebuts vençuts.

En cas de matrícula amb pagament únic, si l’anul·lació es sol·licita amb posterioritat a la data del venciment del rebut i fins al 15 de novembre, caldrà abonar les taxes administratives de caràcter no docent i el 40 % de l’import dels crèdits. Si la sol·licitud es presenta del 16 del 30 de novembre caldrà abonar les esmentades taxes i el 70 % de l’import dels crèdits. Si l’estudiant ha pagat tota la matrícula se li’n retornarà la part corresponent

3 - M'han admés en una altra titulació però no he presentat l'anul·lació

    

Si t'han assignat has de presentar l'anul·lació al més aviat possible.  Les universitts no estem interconnectades i no podem saber que t'has matriuclat en una altra.

Si presentes l'anul·lació amb posterioritat a la data límit indicada hauràs d'abonar a al UdL l'import dels rebuts vençuts:

 1. Des del venciment del rebut i fins al 15 de novembre, caldrà abonar les taxes administratives de caràcter no docent i el 40 % de l’import dels crèdits.
 2. Si la sol·licitud es presenta del 16 del 30 de novembre caldrà abonar les esmentades taxes i el 70 % de l’import dels crèdits.
 3. Si has pagat tota la matrícula se't retornarà la part corresponent segons si la data de presentació correspon al punt 1 o 2.

Si vols anul·lar la matrícula amb

4 - He de pagar un rebut pendent però tinc dret a aplicar-me un descompte

Si tens un rebut pendent de pagament i encara no ha vençut posa't en contacte amb la secretaria del teu centre perquè actulitzin la teva matrícula.

Si tens dreta a palicar-te el descompte hauràs de presentar la documentació que correspongui is no l'havies presentat.

   Darrera modificació: