Estades curtes de mobilitat combinada Erasmus

 Descarregar pdf

Convocatòries

Convocatòria per al curs 2024/25 

Bases de la Convocatòria 2024/25

 

PROGRAMES ELEGIBLES - CURS 2024/25:

 • EPS:  Artificial Intelligence (AI) 
 • EPS:  Internet of Things (IoT)
 • EPS:  Digital Innovations for Sustainable Development (DISD-BIP)
 • FDET:  Good Administration, citizens’ rights and the Language of administrative bureaucracy with particular reference to tax administration (GOAL) 
 • FDET:  International Innovations
 • FEPTS:  Cultural and social well-being – Identity and participation

 

La descripció dels programes es pot trobar a l'Annex I de les Bases de la Convocatòria.

L'organització de programes de mobilitat combinada Erasmus depèn de cada facultat o escola. Per a més informació, cal adreçar-se al coordinador/a de mobilitat acadèmica de cada centre.

 

TERMINI PER PRESENTAR SOL·LICITUDS: 

Del 3 al 14 de juny de 2024 a les 14.00 hores

SOL·LICITUD:

Per presentar la vostra sol·licitud, accediu al Portal de mobilitat i després al formulari en línia des de l'enllaç següent:

Enllaç al Portal i a la Sol·licitud

 

INSTRUCCIONS PER ACCEDIR-HI:

Registre al Portal:

Abans d'entrar al formulari de sol·licitud, cal registrar-se amb un nom d'usuari i contrasenya (part dreta de la pantalla: "inscripció"). 

 • Cal escriure el nom i cognoms en majúscules i sense accents.
 • Registreu-vos amb una adreça de correu electrònic que consulteu regularment.
 • Anoteu aquestes dades d'accés, perquè us permetran accedir a la vostra sol·licitud i fer-hi modificacions en cas necessari. La sol·licitud es pot modificar tants cops com calgui, abans d'enviar-la. Un cop enviada, ja no es pot modificar i es considera definitiva.

Formulari de sol·licitud: 

Un cop registrats, ja podreu iniciar sessió i accedir a la sol·licitud en línia (part esquerra de la pantalla: "inici de sessió").

Nom del formulari "Sol·licitud Estades Curtes Erasmus Estudis – 2024/25".

 

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS:  La sol·licitud es realitza íntegrament en línia. 

 

DOCUMENTACIÓ:  Cal adjuntar online la documentació indicada a les bases de la convocatòria.

 • DNI (o NIE)
 • Resguard de matrícula a la UdL del curs actual (carta de pagament)
 • Foto
 • Dades bancàries (certificat de titularitat, on consti codi IBAN i el nom de l’estudiant com a titular o cotitular)
 • Certificat oficial d’idiomes
 • Si escau, acreditació del grau de discapacitat igual o superior al 33%

Informació per als estudiants seleccionats

Abans de l'estada

Un cop l'estudiant ha estat seleccionat, el coordinador informarà a la universitat de destinació dels estudiants seleccionats per participar a les estades curtes. Aquesta comunicació és la "nomination". La universitat de destinació es posarà en contacte amb l'estudiant per informar-lo dels tràmits que hagi de dur a terme. 

 

A) Documentació Erasmus abans de l'estada:

Relacions Internacionals informarà a l'estudiant, per correu electrònic, de la documentació que cal preparar i presentar abans de l'estada. 

 

1. Learning Agreement online (OLA)

Cal seguir les instruccions rebudes.

El document estarà complet quan hagi estat signat per les 3 parts: l'estudiant, el coordinador/a d'origen i el coordinador/a de destí.

Un cop complet i signat, cal descarregar el document i enviar còpia per email a Relacions Internacionalsri@udl.cat

 

2. Assegurança

És obligatori disposar d'una assegurança que inclogui cobertura mèdica a l'estranger, per exemple a través de la TARGETA SANITÀRIA EUROPEA.

Full informatiu - Targeta Sanitària Europea (TSE)

Es recomana disposar d'altres cobertures addicionals d'accidents, de responsabilitat civil i de repatriació.

 

3. Conveni de Subvenció

Aquest document estableix la durada de l'estada i la beca que es rebrà.  S'enviarà a cada estudiant per correu electrònic.

Caldrà signar-lo i lliurar-lo, en format físic, a Relacions Internacionals abans d'iniciar l'estada, acompanyat d'una còpia de la Targeta Sanitària Europea.

Podeu trobar més informació sobre els imports de la beca a les bases de la convocatòria i a la resolució d'estades concedides.  

 

B) Organització del viatge: 

L'organització de l'estada pel que fa al viatge, l'allotjament i la resta de temes logístics és responsabilitat de l'estudiant. Es recomana no iniciar aquestes gestions fins que la universitat de destinació hagi confirmat l'admissió o hagi retornat signat el Learning Agreeement. Es recomana seguir els consells que la universitat de destí faci arribar a l'estudiant, sobretot en relació amb l'allotjament.

 

Durant l'estada

El darrer dia d'estada: 

Abans de tornar cap a Lleida, cal demanar als responsables de destinació que us signin el CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA (model UdL, que us facilitarem des de Relacions Internacionals, adaptat per a cada programa).

També caldrà que la universitat de destí us entregui (o us enviï posteriorment, quan estigui disponible) un document de notes o un certificat d'assoliment, per exemple un TRANSCRIPT OF RECORDS o la part AFTER THE MOBILITY del learning agreement. Cada universitat de destí utilitzarà el seu propi model.

Al final de l'estada

A) Documentació final d'estada

Cal enviar a Relacions Internacionals (ri@udl.cat) la documentació final d'estada:

 • CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA (model UdL, que us facilitarem des de Relacions Internacionals, adaptat per a cada programa). 
 • NOTES O CERTIFICAT D'ASSOLIMENT (transcript of records, after the mobility, o document similar; model de destí)
 • QÜESTIONARI UE ONLINE:  L'estudiant rebrà un correu de la Comissió Europea amb un enllaç per fer el qüestionari en línia, obligatori per a tots els participants erasmus. Cal emplenar el qüestionari i guardar el justificant pdf que es genera. 
 • CÒPIA DE LES TARGETES D'EMBARCAMENT (boarding cards).

 

B) Acta de convalidació

Amb el document de notes, el coordinador de centre prepararà l'acta de convalidació, que permetrà la incorporació dels crèdits reconeguts en l'expedient acadèmic de l'estudiant.

   Darrera modificació: