Erasmus Pràctiques

A la Universitat de Lleida, la gestió de les pràctiques nacionals i internacionals correspon a cada facultat/escola, que és qui fixa la normativa per participar-hi.

La informació que trobareu a continuació fa referència als ajuts Erasmus que poden demanar els estudiants que fan pràctiques en determinats països europeus.

El compliment de tots els requisits que es detallen no eximeix, en cap cas, del compliment dels requisits que hagi fixat cada centre.

Informació general Erasmus Pràctiques

 Descarregar pdf

Introducció

El programa d’Erasmus-Pràctiques és una acció dins el programa Erasmus+.  En anglès, s’utilitza el nom d’Erasmus Traineeship o Erasmus Placement. A les pràctiques també se’ls anomena internships i per referir-nos a un estudiant en pràctiques també es pot utilitzar el terme trainee.

Aquesta acció té com a objectiu principal la mobilitat de l’estudiantat per realitzar estades de pràctiques en altres països europeus.

La condició del placement és que suposi per a l’estudiant una adquisició d’experiència laboral i que estigui vinculat al pla d’estudis de la seva titulació.


Convocatòria i Sol·licitud

PAS 1.  ADMISSIÓ DEL CENTRE DE DESTÍ I VISTIPLAU DEL CENTRE D'ORIGEN

Per sol·licitar un ajut Erasmus Pràctiques, cal haver trobat prèviament una empresa/institució/universitat/organització que admeti l'estudiant per fer una estada de pràctiques i haver obtingut l’autorització del coordinador/a de mobilitat acadèmica del seu centre a la UdL per realitzar aquestes pràctiques en el marc del programa Erasmus Traineeships.   

Model d'Autorització del Centre (cal que estigui signat pel coordinador/a de mobilitat del centre)

Llista de coordinadors i dades de contacte: http://www.udl.cat/serveis/ori/coordinadors.html

 

PAS 2.  SOL·LICITUD ONLINE

Els estudiants autoritzats pel seu centre podran participar en la convocatòria Erasmus Pràctiques: 

Convocatòria Erasmus Pràctiques - curs 2023/24

Data límit per presentar sol·licituds:  31 de març de 2023

 

ACCÉS AL FORMULARI DE SOL·LICITUD: 

Feu clic AQUÍ per accedir al PORTAL de Mobilitat. 

Abans de fer la sol·licitud, us heu de REGISTRAR al portal de mobilitat de la UdL: Aneu a "inscripció" (part dreta de la pantalla), creeu-vos un usuari i una contrasenya (de 8 caràcters mínim, que inclogui un número, una majúscula i també un caràcter especial, com a mínim).  Poseu el vostre nom i cognoms en majúscules i sense accents. Recordeu bé la contrasenya que us heu creat, per poder tornar a accedir a la vostra sol·licitud posteriorment i poder fer canvis, si és necessari.

Després, aneu a "inici de sessió" (part esquerra de la pantalla) i utilitzeu l'usuari i contrasenya que us heu creat.

Busqueu el FORMULARI anomenat “Erasmus Pràctiques KA131 - Outgoing - Curs 2023/24”.

La sol·licitud es pot modificar i guardar tants cops com sigui necessari, fins que sigui enviada. Un cop estigui completada i enviada en línia, ja no es podrà modificar.

 

DOCUMENTACIÓ QUE CALDRÀ ADJUNTAR DINS EL FORMULARI:

 • DNI o NIE.
 • Resguard de matrícula a la UdL del curs actual (carta de pagament).
 • Fotografia actual.
 • Dades bancàries: Certificat de titularitat o document bancari en què consti el codi IBAN i el nom de l’estudiant com a titular o cotitular del compte. 
 • Full d’autorització signat pel coordinador/a de mobilitat del centre a la UdL.
 • Carta d’admissió del centre de destí  (no cal per als estudiants de la Facultat d'Educació, Psicologia i Treball Social (FEPTS) que hagin obtingut plaça mitjançant convocatòria de pràctiques pròpia del centre i consegüent resolució.
 • Si escau, certificat d’idiomes relacionats amb la mobilitat, en què consti el nivell assolit.
 • Els estudiants de màster i doctorat que han accedit a la UdL amb un títol universitari procedent d’una altra universitat de l’estat espanyol hauran d’adjuntar l’expedient acadèmic d’aquesta universitat amb la nota mitjana sobre 10 punts. Si es tracta d’una titulació obtinguda en un altre país, cal sol·licitar al Ministerio de Universidades l’equivalència de nota mitjana dels estudis
  realitzats a l’estranger i adjuntar a la sol·licitud de mobilitat el document expedit pel Ministeri.
  La sol·licitud es tramita a través del web oficial: http://www.educacionyfp.gob.es/servicios-alciudadano/
  catalogo/general/20/203615/ficha.html

Requisits generals de participació

Els requisits per realitzar pràctiques internacionals, els estableix cada facultat/escola, en funció de les necessitats específiques de cada centre.  L'estudiant ha d'adreçar-se al coordinador/a de mobilitat corresponent.

A banda dels requisits acadèmics de centre, els requisits per poder optar a l'ajut Erasmus són els següents:

 • Tenir la nacionalitat d’un dels països adherits al Programa Erasmus o tenir-hi la residència permanent. 
 • Estar matriculat a la UdL en un programa d’estudis que condueixi a l’obtenció d’un títol oficial. 
 • Tenir un nivell satisfactori de coneixement de l’idioma de treball a destinació.   
 • No haver exhaurit els 12 mesos Erasmus per cada nivell d'estudis. Aquest és el període màxim del qual cada estudiant pot disposar dins el programa Erasmus, sumant totes les seves estades. És a dir, es pot fer més d'una estada Erasmus, però la suma de tots els períodes i totes les accions (Estudis i Pràctiques) no pot ser, en cap cas, superior a 12 mesos. Excepció: Els estudiants del grau de Medicina disposen de 24 mesos en total. 

Durada de les pràctiques i període de realització

Les pràctiques Erasmus es poden dur a terme durant un període mínim de 2 mesos (60 dies) i un màxim de 12 mesos, sempre que el període sigui consecutiu i dins del mateix curs acadèmic (en període lectiu). 

Les hores de dedicació diàries o setmanals dependran del nombre de crèdits a convalidar dins cada titulació (segons els criteris de cada facultat) i de les necessitats de l'empresa de destinació.

L’horari i tasques que l’estudiant ha de complir s’establirà en el “Learning Agreement for Traineeships", signat per les 3 parts: l’estudiant, el responsable a l’empresa de destí i el coordinador/a de mobilitat a la universitat d'origen.

Països de destí: Àmbit geogràfic

 

Les estades de pràctiques d'aquesta convocatòria poden realitzar-se en empreses, centres de formació, centres de recerca, institucions universitàries i altres organitzacions dels països europeus participants en el programa Erasmus, és a dir, tots els estats membres de la UE, els 3 països integrants de l’Espai Econònic Europeu (Noruega, Islàndia i Liechtenstein), a més de Turquia, Macedònia del Nord i Sèrbia. 

Destinacions

A diferència de la mobilitat Erasmus tradicional, és a dir, amb finalitats d’estudis, aquesta acció Erasmus no es basa en places d’intercanvi prefixades en el marc d’un acord bilateral entre dues universitats. Encara que el centre de destí sigui una institució d’ensenyament superior, en general no cal tenir un conveni interinstitucional signat, perquè la missió de l’estada serà adquirir experiència laboral i, per tant, en aquest cas, la universitat d’acollida actuaria com a empresa.

Així doncs, donat que aquesta acció Erasmus no es basa en acords bilaterals entre dues universitats, no hi ha disponible una llista de places concertades amb empreses, a nivell institucional, en una convocatòria centralitzada.

El centre d’origen i el centre de destí estaran vinculats pel "Learning Agreement for Traineeships", que signaran les tres parts implicades (estudiant, facultat d’origen i empresa de destinació) abans de l’inici de les pràctiques, a banda del conveni específic que la faculat/escola hagi pogut subscriure amb el centre de destí (convenis específics de centre o convenis universitat-empresa), si ho considera necessari.

Per conèixer les possibilitats reals de participació en el programa, l’estudiant ha d’adreçar-se al coordinador/a de mobilitat de la seva facultat/escola. 


En general, podem parlar de 2 tipus de places:


- Places ofertes pel centre:  

Quan el centre (facultat o escola), de manera descentralitzada, ja té algunes places concertades amb empreses o centres de destí (mitjançant un conveni específic o un vincle universitat-empresa) i ofereix als seus estudiants unes destinacions concretes.   

Actualment, aquest tipus de places només existeix en algunes facultats. Cal adreçar-se al coordinador/a de mobilitat per consultar si el centre ofereix places d'aquest tipus.


- Places buscades pels propis estudiants:  

Quan l’estudiant ha buscat individualment una empresa que s’adapta a les seves necessitats particulars i ja ha estat admès.

La majoria de placements es realitzen a través d’aquest tipus de places.

 

Tipus d'empreses elegibles

S’entén com a empresa elegible tota organització que realitzi una activitat econòmica en el sector públic o privat, independentment de la seva grandària, el seu estatus jurídic o el sector econòmic en què exerceixi la seva activitat, inclosa l’economia social.

Per tant, la definició d’empresa no s’aplica només a companyies o empreses en el sentit tradicional del terme, sinó també a institucions d’ensenyament, centres d’investigació, autònoms, empreses familiars i associacions dedicades regularment a una activitat econòmica.  El factor determinant no és la seva forma legal, sinó la seva activitat econòmica.

Queden excloses, com a destinacions, les institucions de la Unió Europea, els organismes que gestionen programes de la Comissió Europea i les representacions diplomàtiques nacionals de l'estudiant (ambaixades, consolats, etc.).

 

Reconeixement Acadèmic

En tots els casos, fins i tot si l’estudiant no rep ajut Erasmus, convé que el període de pràctiques sigui plenament reconegut per la institució d’origen, sempre que l’estudiant assoleixi els objectius requerits per l’empresa i compleixi amb les condicions del programa marcades per la universitat de procedència. 

El nombre de crèdits reconeguts varia en funció de les necessitats de l’estudiant, de la durada de l’estada, del pla d’estudis de la seva titulació, i dels criteris aplicats pel seu coordinador acadèmic.

El reconeixement acadèmic ha de quedar garantit amb el Learning Agreement for Traineeships, que se signa abans de l’inici de les pràctiques. Un dels apartats d’aquest acord de formació inclou el nombre total de crèdits ECTS que li seran reconeguts a l’estudiant.

El coordinador/a acadèmic és responsable de l’orientació i del seguiment acadèmic durant el període de les pràctiques.  

En acabar les pràctiques, en base a l'informe d'avaluació o Traineeship Certificate signat pel centre de destí, el coordinador/a emplenarà l'acta de convalidació, amb la qualificació equivalent que li corresponen a l’estudiant segons el sistema d’avaluació a Lleida. Aquestes seran les notes que es reflectiran a l’expedient acadèmic de l’estudiant, on també es farà constar, a l’apartat d’observacions, que els crèdits assenyalats han estat obtinguts a través d’una estada Erasmus Pràctiques.


Per obtenir la convalidació de crèdits, l’estudiant ha de seguir aquest procediment:

 
1)  Un cop seleccionat, emplenar el model de Learning Agreement for Traineeships que se li proporcionarà des de Relacions Internacionals, amb l’ajut del seu coordinador/a i del tutor a l’empresa. Cal acordar les activitats a realitzar i els crèdits que li seran reconeguts a la UdL a canvi d'aquestes pràctiques. Un cop el document ha estat signat per totes les parts, caldrà enviar-ne una còpia a Relacions Internacionals.

2)  Abans de marxar, matricular a la UdL les pràctiques o els crèdits que es vulguin convalidar. La matrícula es realitzarà en el període habitual de matriculació que estableixi cada centre.


3)  Un cop finalitzades les pràctiques, caldrà que l'estudiant sol·liciti al centre de destí que li empleni el model de Certificat d'Assistència i el Traineeship Certificate. En algunes facultats/escoles de la UdL, si el coordinador/a ho requereix, també serà necessari que l’empresa empleni un informe d’avaluació.

4)  Portar els documents finals d'estada a Relacions Internacionals, des d'on es faran arribar a la facultat corresponent per tramitar el reconeixement dels crèdits.

 

Allotjament

L’empresa no està obligada a facilitar allotjament a l’estudiant, sinó que en principi és l’estudiant qui busca el seu propi allotjament.

No obstant això, l’estudiant pot posar-se en contacte amb la persona de l’empresa que actuï com a tutor de les pràctiques i demanar-li consell sobre possibles opcions d’allotjament en aquella ciutat. 

Si les pràctiques s’han sol·licitat a través d’una associació d’estudiantat, aquesta associació també pot oferir assistència en la recerca d’allotjament.

Si les pràctiques es realitzen en una universitat, es pot consultar la informació disponible sobre allotjaments per a estudiants internacionals al seu web. 

 

ALTRES RECURSOS PER BUSCAR ALLOTJAMENT

Assegurances

Per poder optar a l'ajut Erasmus, cal que l'estudiant disposi d'aquestes cobertures, d'acord amb la normativa del programa:

- assegurança mèdica  (Targeta Sanitària Europea o assegurança mèdica privada)
- assegurança d'accidents
- assegurança de responsabilitat civil

 

 

 

Matrícula

Cal tenir matriculats a la UdL, durant el curs de l’estada, els crèdits que es vulguin convalidar i que hagin estat acordats al "Learning Agreement for Traineeships". 

La matrícula es realitzarà en el període habitual de matriculació que estableixi cada centre.

Ajuts Econòmics

Aquí podreu trobar informació sobre els ajuts del curs actual.   

Ajuts econòmics

Incompatibilitats

La beca Erasmus és compatible amb qualsevol altre tipus d’ajut que no procedeixi de fons de la Unió Europea i que no sigui per a la mateixa finalitat. 

   Darrera modificació:

Procediment per als estudiants nominats Erasmus Pràctiques

Abans de marxar

 Descarregar pdf
DOCUMENTACIÓ QUE CAL FER ABANS DE MARXAR:
 
 • Learning Agreement for Traineeships:  

Abans de l'estada, l'estudiant ha d'acordar amb el coordinador de mobilitat del seu centre les pràctiques que realitzarà al centre de destinació i els crèdits que li seran reconeguts a la UdL. El contingut del document haurà d'estar consensuat entre les parts: estudiant, coordinador i tutor al centre de destinació. Quan el learning agreement estigui signat per l'estudiant i hagi estat aprovat pel coordinador/a de mobilitat de la UdL, caldrà enviar-lo a destinació per obtenir la signatura del centre de destí.

Model de Learning Agreement for Traineeships

S'ha d'emplenar amb ordinador (no a mà).

 

 • OLS (Online Linguistic Support):  Test d'idioma OLS i iniciar curs de llengua
 • Conveni de subvenció (s'enviarà arxiu per email) + Còpia de la Targeta Sanitària Europea (TSE) + Còpia de l'assegurança de mobilitat contractada
 • Assegurances: Cal disposar de la Targeta Sanitària Europea (TSE) per a cobertura mèdica i contractar una assegurança addicional de mobilitat que cobreixi accidents, responsabilitat civil i repatriació. Es recomana també disposar de cobertura davant la pèrdua o el robatori de documentació, bitllets de viatge i equipatge. Per contractar aquestes cobertures, la UdL posa a disposició dels estudiants aquesta assegurança amb preus concertats:  “ASSEGURANÇA DE MOBILITAT”.  Informació i procediment de contractació:  http://www.udl.cat/ca/serveis/patrimoni/asseg/mobilitat/

 

ALTRES INFORMACIONS PER CONSULTAR:

 • Visat:  Per als estudiants amb nacionalitat de països que no són membres de la UE, i per als nacionals de la UE que realitzin una estada en països no UE o fora de la zona Schengen:  Convé consultar la representació consular corresponent, en referència als tràmits de visat d'entrada.
 • Comproveu la VIGÈNCIA del vostre DNI o passaport (en funció del document que utilitzeu per viatjar) abans de marxar. Assegureu-vos que no us caduca durant l'estada i que el teniu vigent per a tot el període Erasmus.
   Darrera modificació:

Durant l'estada

 Descarregar pdf
 • Quan arribeu a destí, cal anar a Relacions Internacionals per fer el check-in.

 

ALTRES INFORMACIONS durant l'estada:FULL D'ARRIBADA  (=Arrival Form)

Quan hagueu començat l'estada Erasmus, demaneu al responsable Erasmus de la universitat de destinació que us signi el Full d'arribada (=Arrival Form) i després envieu-lo, si us plau, a Relacions Internacionals per email: ri@udl.cat

És necessari per a tramitar el primer pagament de la beca Erasmus.

Si no heu anat amb avió o vaixell, feu-nos arribar els justificants de transport utilitzats per valorar si el viatge es pot considerar ecològic.

 

RECORDEU TAMBÉ:

- Si teniu concedit un ajut MOBINT de la Generalitat:
Recordeu d'emplenar i enviar a l'AGAUR el full d'incorporació (model propi de l'AGAUR disponible a la seva pàgina web). Seguiu instruccions proporcionades per la Generalitat.
 
- No es pot marxar a destí sense haver entregat el conveni de subvenció.
 
- Reviseu la vigència de l'assegurança perquè cobreixi tot el període d'estada.CANVIS EN EL LEARNING AGREEMENT (si cal)
 

Els canvis de learning agreement, cal enviar-los al coordinador/a de mobilitat per al seu vistiplau.

Com a criteri general del programa Erasmus, la petició de canvis s'haurà de realitzar en un termini màxim de 5 setmanes des de l'inici del període de mobilitat. 
 AL FINAL DE L'ESTADA, DEMANEU A DESTINACIÓ...

Abans de tornar a Lleida, cal fer el check out a destí per avisar que marxeu.

Demaneu al responsable Erasmus de destinació o a la vostra persona de contacte:

 • Que us empleni el Certificat d'assistència i el Traineeship Certificate.  Aquests documents els ha de facilitar l'estudiant als responsables Erasmus del centre d'acollida. Molt important:  Indiqueu-li que la data de la seva signatura ha de ser igual a la data final d'estada (o posterior). 

  Vigileu que, amb les dates del certificat, l'estada tingui una durada de 2 mesos com a mínim (= 60 dies). Podeu comprovar el núm. de mesos amb aquesta taula, introduint la data d'inici i la data de fi.

 

   Darrera modificació:

Al final de l'estada

 Descarregar pdf
 • Abans de tornar a Lleida, cal fer el check-out a destí per avisar que marxeu.

 • CERTIFICAT D'ASSISTÈNCIA + TRAINEESHIP CERTIFICATE   Enviar per email a Relacions Internacionals (ri@udl.catabans del 15 de juliol 2024. La data de signatura de la universitat de destí al certificat ha de ser igual (o posterior) a la data final d'estada.
 • QÜESTIONARI EU online (= UE Survey / Participant Report).  L'estudiant rebrà l'avís per correu electrònic i se li indicarà l'enllaç per emplenar-lo. L'avís provindrà d'una adreça de la Unió Europea amb l'extensió: ...@europa.eu  (comproveu paperera). Observacions: En cas d'haver rebut diversos avisos, cal respondre el qüestionari de l'últim avís rebut (en cas contrari, les respostes no entrarien al sistema).  No cal entregar-lo a Relacions Internacionals, només fer-lo en línia. Us recomanem que us guardeu el pdf que surt al final com a prova d'haver-lo realitzat.
 • Notes o Informe d'avaluació de les pràctiques.  En alguns casos, per reconèixer els crèdits a la UdL, el centre només necessita el "traineeship certificate" de final d'estada.  En altres casos, cal demanar a destí que us emplenin un informe d'avaluació o l'apartat corresponent del dossier de pràctiques. Pregunteu al vostre coordinador/a de la UdL quin document d'avaluació és necessari a la vostra facultat/escola.

Fins que l'estudiant no hagi complert amb aquests tràmits al final de l'estada, no es podrà procedir al reconeixement dels crèdits dins el seu expedient ni al càlcul del segon pagament o balanç de la beca Erasmus.


RECORDEU TAMBÉ:

- Si teniu concedit ajut MOBINT de la Generalitat: 
Recordeu de fer arribar a l'AGAUR el full de justificació de l'estada (model propi de l'AGAUR, disponible al seu web) signat per la universitat de destinació. Seguiu instruccions proporcionades per la Generalitat.


NOTES i CONVALIDACIÓ
:

A partir de l'informe d'avaluació de les pràctiques a destí, el coordinador de mobilitat farà constar les qualificacions obtingudes i els crèdits reconeguts a la UdL en l'Acta conveni mobilitat.

La formalització d'aquest document es farà amb la màxima rapidesa possible, però cal tenir present que la convalidació no és immediata, sinó que triga un temps, ja que han de donar-hi el vistiplau el coordinador d'àrea i/o de centre, així com la vicerectora de Relacions Internacionals i Cooperació.  Finalment, la convalidació es trametrà a la Secretaria de centre, i aquesta l'introduirà a l'expedient acadèmic de l'estudiant.

Com que la matrícula d'un curs acadèmic a la UdL té validesa fins al setembre, cal haver tramitat la convalidació dels estudis a mitjan setembre.

 


VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC:
Si, després de l’estada Erasmus, vols seguir vinculat a l’àmbit internacional i continuar practicant idiomes, pots esdevenir buddy/mentor dels estudiants internacionals que arriben a la UdL en programes de mobilitat, per ajudar-los en la seva integració. A la UdL aquesta col·laboració es fa mitjançant el programa del VOLUNTARIAT LINGÜÍSTIC, organitzat des de l'Institut de Llengües. Pots participar-hi com a “voluntari d’acollida” i/o com a “voluntari per la llengua catalana”.

Més informació i formulari d’inscripció: http://www.udl.cat/ca/serveis/il/acollida/volling

   Darrera modificació:

Ajuts econòmics - Erasmus Pràctiques

 Descarregar pdf

Curs 2023/24

 

1)  AJUTS ERASMUS PRÀCTIQUES 

 

2)  AJUTS MOBINT (GENERALITAT DE CATALUNYA) 

 

3)  Preparació lingüística a l'estiu - Ajuts ORI (UdL)

 • Cursos d'idiomes a la Universitat d'estiu de la UdL per a preparació lingüística Erasmus
 • Informació Universitat d'Estiu - 2023

 

4)  Beques Europa (Fundació Ciutat de Valls)

 Només per a residents a la comarca de l'Alt Camp.

 www.fcvalls.org

 

 

Curs 2022/23

 

1)  AJUTS MOBINT-MIF (Generalitat de Catalunya)

 

2)  AJUTS ERASMUS PRÀCTIQUES  (Comissió Europea)

Imports de les beques Erasmus Pràctiques a la UdL (curs 2022/23) 

 

3)   BEQUES DE MOBILITAT INTERNACIONAL (Fundació Ciutat de Valls)

 Només per a residents a la comarca de l'Alt Camp.

www.fcvalls.org

 

 

   Darrera modificació: