Concursos de professorat dels cossos docents universitaris

 Descarregar pdf

NORMATIVA RELACIONADA:


Normativa per als concursos d'accés als cossos docents universitaris de la Universitat de Lleida

Protocol per a la realització de les proves i actes presencials dels concursos d’accés de professorat a la UdL, per mitjans electrònics  

 

AVÍS PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

La presentació de sol·licituds es pot fer en qualsevol dels llocs que preveu l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, o a través de la instància genèrica del Registre electrònic de la Universitat de Lleida.

Si no disposeu de signatura electrònica, podeu accedir directament al Registre de la Universitat de Lleida a través de la instància habilitada, o la sol·licitud de cita prèvia per a la presentació d'escrits en paper de persones alienes a la comunitat universitària.

 

PROCESSOS SELECTIUS CONVOCATS

 

Convocatòria d'una plaça del cos de catedràtics d'universitats de torn lliure (Concurs 39) 

Resolució de 30 d’abril de 2021, de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris, publicada al BOE 115 de 14.5.2021. Resolució en català publicada al DOGC 8410 de 14.5.2021

Data de publicació: 14 de maig de 2021                                                                       
Termini presentació de sol·licituds: 11 de juny de 2021
Termini per resoldre el concurs: 14 de novembre de 2021
   
Seguiment:

Sol·licitud de participació (torn lliure)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (14/6/2021)

Plaça CU-113: Producció Animal

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 23/06/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça CU113 (25/6/2021)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça CU113 (16/7/2021)

Avís publicació e-Seu: Calendari d'actuacions 2a Fase plaça CU113 (16/7/2021)

Enllaç per accedir a la SESSIÓ PÚBLICA de presentació de la prova de la 2a fase, de la plaça CU113, que es realitzarà dilluns 13 de setembre de 2021.

Avís publicació e-Seu: Acta de la 2a Fase i relació prioritzada del concurs de la plaça CU113 (14/9/2021)

Avís publicació e-Seu: Proposta de provisió a la plaça CU113 (14/9/2021)

Comissions de selecció:

 President; Secretari; Vocal ; Vocal; Vocal

 

Convocatòria d'1 plaça del cos de catedràtics d'universitats per promoció interna (Concurs 39) 

Resolució de 30 d’abril de 2021, de la Universitat de Lleida, per la qual es convoca concurs d’accés a places de cossos docents universitaris, publicada al BOE 115 de 14.5.2021. Resolució en català publicada al DOGC 8410 de 14.5.2021

Data de publicació: 14 de maig de 2021                                                                       
Termini presentació de sol·licituds: 11 de juny de 2021
Termini per resoldre el concurs: 14 de novembre de 2021
   
Seguiment:

Sol·licitud de participació (promoció interna)

Avís publicació e-Seu: Relació definitiva de persones admeses i excloses (14/6/2021)

Plaça CU-114: Biologia Cel·lular

(Data de constitució de la Comissió de Selecció: 21/06/2021)

Avís publicació e-Seu: Criteris de valoració plaça CU114 (23/6/2021)

Avís publicació e-Seu: Resultats 1a Fase plaça CU114 (20/7/2021)

Avís publicació e-Seu: Calendari d'actuacions 2a Fase plaça CU114 (28/7/2021)

Avís publicació e-Seu: Acta de la 2a Fase i relació prioritzada del concurs de la plaça CU114 (21/9/2021)

Avís publicació e-Seu: Proposta de provisió a la plaça CU114 (21/9/2021)

Comissió de selecció:

 President; Secretària ; Vocal ; Vocal ; Vocal 

   Darrera modificació: