Funcionament

 Descarregar pdf

1. EL PLE

És el màxim òrgan de representació i decisió. Està integrat pels quinze membres nomenats o electes, amb veu i vot, més la persona que el president designi com a secretari o secretària, amb veu i sense vot.

President:

Sr. Delfí Robinat Català

Vocals:

 • Sra. Sílvia Falip Toló
 • Sr. Antoni Gelonch Viladegut
 • Sr. Óscar Uceda Márquez
 • Sr. José Luis Aguilà Barranco
 • Sra. Cristina Rodríguez Vila
 • Sra. Rosa Eritja Casadellà
 • Sr. Jesús Torrelles Torrelles
 • Sr. Joan Gilart Escuer
 • Sr. Josep Maria Sentís Suñé
 • Dr. Jaume Puy Llorens
 • Dr. Ramon Saladrigues Solé
 • Dra. M. Dolors Toldrà Roca
 • Dra. M. Àngels Balsells Bailón
 • Sr. Xavier Ramon Molins
 • Sra. Teresa Parache Maurín

Secretària:

 • Sra. Conxita Villar Mir

2. LES COMISSIONS

El govern del Consell correspon al Plenari, però aquest pot establir les comissions que consideri oportunes perquè, en cada cas, puguin actuar per delegació o com a ponència informativa.

Comissió d’Afers Econòmics i Patrimonials

Portaveu:  Dr. Ramon Saladrigues Solé

Vocals: Sra. Sílvia Falip Toló

            Sra. Rosa Eritja Casadellà

Secretària: Sra. Conxita Villar Mir

Comissió Comunitat Universitària

Portaveu: Dra. M. Dolors Toldrà Roca

Vocals:     Dra. M. Àngels Balsells Bailón

               Dr. Ramon Saladrigues Solé

               Sra. Teresa Parache Maurín

               Sr. Xavier Ramon Molins

Secretària:  Sra. Conxita Villar Mir

Comissió Qualitat i Acreditació

Portaveu:    Sra. Rosa Eritja Casadellà

Vocals:        Dra. M. Dolors Toldrà Roca

                   Dra. M. Àngels Balsells Bailón

                   Sra. Sílvia Falip Toló

                   Sr. Jesús Torrelles Torrelles

                   Sr. Josep Maria Sentís Suñé

Secretària:  Sra. Conxita Villar Mir

Comissió de Responsabilitat Social

Portaveu: Sr. Delfí Robinat Català

Vocals:  Sra. Cristina Rodríguez Vila

            Sra. Teresa Parache Maurín

            Sr. Xavier Ramon Molins

Secretària:  Sra. Conxita Villar Mir

3. FÒRUM DE PARTICIPACIÓ

D'acord amb l'article 87 de la Llei 1/2003, de 19 de febrer, d'universitats de Catalunya, el Consell Social pot constituir un fòrum a fi de promoure la participació i l'assessorament de les persones, les institucions i les entitats associatives, cíviques, culturals, professionals, econòmiques, laborals, socials i territorials que, per llurs competències, activitats, coneixements o experiències, puguin contribuir a complir millor les funcions del Consell Social.

   Darrera modificació: