PREUS I PAGAMENT

Per a totes les universitats públiques catalanes la Generalitat de Catalunya fixa anualment el preu dels estudis oficials, mitjançant la publicació d'un decret que determina els preus públics dels serveis acadèmics segons el grau d'estructura docent atribuït a cada ensenyament.

Els estudiants dels centres adscrits haureu de consultar la informació relativa als preus i pagament de la matrícula a la Secretaria de vostre centre.

PAGAMENT DE LA MATRÍCULA DE MÀSTERS

MODALITATS DE PAGAMENT

La Universitat cobrarà l’import de la matrícula mitjançant càrrec en el compte de l’entitat bancària escollida per l’estudiant. En el moment de fer la matrícula l’estudiant ha d’optar per una de les modalitats de pagament següents:

1 - Pagament únic domiciliat

La Universitat cobrarà l’import a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula.

2 - Pagament fraccionat domiciliat en tres terminis.

El cobrament de la matrícula s’efectuarà en tres terminis:

 • El primer termini serà a partir del desè dia següent a la realització de la matrícula. Orientativament, en la matrícula del mes de juliol el cobrament es farà entre el 9 i 16 d’agost de 2023, i en la matrícula del mes de setembre el cobrament es farà entre el 20 i 30 de setembre de 2023. Es cobrarà el 40% dels crèdits matriculats més les taxes administratives de caràcter no docent.
 • El segon termini serà el 15 de novembre de 2023. Es cobrarà el 30% dels crèdits matriculats.
 • El tercer termini serà el 28 de desembre de 2023. Es cobrarà el 30% restant dels crèdits matriculats.

3 - Préstec bancari:

La informació sobre el préstec per al finançament de la matrícula dels estudis universitaris (Préstec AGAUR) la pots consultar a:  https://agaur.gencat.cat/ca/detalls/article/PROGRAMA-FINAN-Prestec-AGAUR

La modalitat de pagament “Préstec bancari” comporta que l’estudiant autoritza a l’AGAUR a amortitzar totalment o parcialment el préstec en nom teu en els casos en què estigui justificat per a la correcta gestió de l’instrument de finançament.

La UdL no cedirà les dades a tercers, llevat dels casos estrictament previstos en la llei. En cas que sol·licitis la modalitat "Préstec bancari", la UdL pot cedir les dades a l’AGAUR i a l’entitat financera corresponent.

COM DOMICILIAR EL PAGAMENT

Has d'introduir les dades del compte en l'apartat corresponent de l’automatrícula.

Has de presentar a la secretaria del centre en el termini de 10 dies des del moment de la matrícula l’ordre de domiciliació bancària (SEPA) signada per la persona titular del compte autoritzant el càrrec. Aquest document es genera al finalitzar l’automatrícula en el primer any o bé si s’ha fet posteriorment un canvi de titular del compte.

Pots presentar aquest document a la secretaria del centre, preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari per a l'enviament de documentació corresponent al teu centre que trobaràs en l'apartat d'Estudiants UdL; per correu postal, a l'adreça del centre corresponent; presencialment, demanant cita prèvia (contacte amb els centres); o per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

El rebut de la matrícula, tant si s’ha fet de forma presencial com per automatrícula, té efectes de notificació.

La matrícula que per qualsevol causa, s’hagi d’abonar fora del pagament per terminis i amb posterioritat al tercer termini establert en el punt 2, s’haurà de pagar en efectiu en qualsevol de les entitats bancàries que s’indiquin en el document de cobrament.

Les dades bancàries per a la domiciliació del pagament pots modificar-les mitjançant l’imprès M2 (seu electrònica), i l’has de presentar a la secretaria del centre amb una antelació mínima de quinze dies al segon o al tercer termini de pagament. La sol·licitud ha d’anar acompanyada d’una nova ordre de domiciliació SEPA signada per la persona titular del compte en el supòsit que aquesta hagi canviat.

PAGAMENT DE REBUTS NO DOMICILIATS

En el cas que hagis de realitzar el pagament d’un rebut de matrícula no domiciliat ho pots fer segons s’indica en el segúent enllaç: Pagament de rebuts no domiciliats.

PAGAMENT PAYPAL

Aquesta modalitat únicament la podran utilitzar els estudiants que resideixin fóra de la Unió Europea i que no disposin d’un número de compte bancari adaptat a la norma SEPA.

TITULACIONS DE GRAUS DE 180 CRÈDITS

Els estudiants que en els darrers cinc cursos hagin obtingut alguna de les titulacions de grau de 180 crèdits, incloses al Decret de preus públics, han d'abonar, per als primers 60 crèdits matriculats per primera vegada, l'import equivalent al preu establert en aquest Decret per al grau en què s'han titulat.

PROCEDIMENT I EFECTES DE L’IMPAGAMENT DE L’IMPORT DE LA MATRÍCULA

Si la Universitat no pot cobrar l’import total o parcial de la matrícula a través del número de compte indicat per l’estudiant o a través de qualsevol altra modalitat de pagament, tornarà a enviar el rebut una segona vegada per tal que el pagui en efectiu o amb targeta, afegint a l’import total o parcial de la matrícula els percentatges següents:

 • Des de la data de venciment i fins als dos mesos, el 5% de recàrrec.
 • Entre els dos i quatre mesos, el 10% de recàrrec.
 • A partir dels quatre mesos, el 15% de recàrrec.

L’import d’aquests recàrrecs s’ha d’abonar amb independència que amb posterioritat a la notificació s’obtingui una beca o ajut.

La Universitat notificarà a l’estudiant l’import pendent i li enviarà un document de pagament que inclourà el recàrrec inicial del 5%, que tindrà una validesa de dos mesos.

L’estudiant haurà d’abonar l’import pendent abans de la data de venciment del rebut que se li enviarà adjunt a la notificació.

La notificació es farà electrònicament mitjançant compareixença en la seu electrònica de la Universitat de Lleida i avís tramés al mòbil i a l’adreça de correu electrònic institucional (.......@alumnes.udl.cat), facilitada als estudiants en formalitzar la matrícula de primer curs.

Transcorregut el termini de dos mesos, l’estudiant que no hagi fet efectiu el pagament haurà de sol·licitar a la secretaria del centre un nou document de pagament, que inclourà el recàrrec corresponent, depenent del termini transcorregut.

En el moment que la Universitat faci la notificació per impagament a l’estudiant, la seua matrícula quedarà suspesa fins que no aboni l’import corresponent.

Com a conseqüència d’aquesta suspensió, l’estudiant no podrà fer cap modificació de matrícula, obtenir certificats acadèmics, traslladar l’expedient, sol·licitar el títol ni fer cap nova matrícula, en la mateixa titulació o en una altra.

Aquesta normativa econòmica de la matrícula serà aplicable sempre que no s’especifiqui altrament en el decret de preus públics de la generalitat de Catalunya o en altres normatives legals.

ANUL·LACIONS DE MATRÍCULA

Per sol·licitar l’anul·lació de matrícula cal omplir l’imprès M1 i s'ha de presentar a través de la seu electrònica de la UdL.

Per als estudiants de primer curs de nou ingrés, l’anul·lació de matrícula implica la pèrdua de la plaça obtinguda amb la preinscripció.

Recorda que pel fet d'haver fet la matrícula has d'activar el teu compte d'alumne.

 1. Accedeix a l'apartat "Instàncies i registre"
 2. Desplaçat fins a trobar el punt "1"  i com a estudiant de la UdL t'has de descarregar el model M1 que correspongui al teu centre.
 3. Obre el model que t'has descarregat i omple'l amb l'Adobe Acrobat i desa els canvis.
 4. En l'apartat "Instàncies i registre" punt 3 tria el quadre referent a Estudiants de la UdL; identifica't i adjunta el model que tens guardat en el teu ordinador.
 5. Omple el breu formulari i envia'l.
 6. Un cop finalitzat el procés s'indicarà si s'ha realitzat correctament. No tanquis la pantalla fins que tinguis la confirmació del registre.

 

TERMINIS PER SOL·LICITAR L’ANUL·LACIÓ DE MATRÍCULA

 • El termini per sol·licitar l’anul·lació de matrícula finalitza el 30 de novembre de 2023.
 • Per als estudiants de primer curs de nou ingrés que iniciïn la docència del màster al gener de  2024, el termini d’anul·lació de la matrícula finalitza l’1 de març de 2024.
 • En qualsevol cas, sempre cal abonar l’import corresponent a les taxes administratives de caràcter no docent.

CAUSES DE DEVOLUCIÓ DE L’IMPORT DELS CRÈDITS MATRICULATS

 • Malaltia greu de l’estudiant justificada amb un certificat mèdic oficial o un informe del centre de salut o centre hospitalari. Es pot sol·licitar fins al 30 de novembre de 2023. Les sol·licituds que es presentin passat aquest termini seran estudiades per la gerència que determinarà si procedeix la devolució total o parcial de la matrícula.
 • Reassignació de plaça en un altre ensenyament universitari dins del procés de preinscripció en el màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes. Es pot sol·licitar fins al 27 d’octubre de 2023. No es retornarà l’import de la matrícula quan la reassignació hagi estat sol·licitada per l’estudiant perquè ha fet una nova preinscripció o ha demanat un canvi de preferència.
 • Impossibilitat d’obtenció del visat, en el cas d’estudiants estrangers. Es pot sol·licitar fins al 30 de novembre de 2023.

No es retornarà l’import corresponent a la taxa de gestió d’expedient acadèmic, l’assegurança obligatòria, els serveis contractats i les aportacions voluntàries.

L’anul·lació no s’acceptarà si no s’han pagat els imports dels rebuts vençuts, excepte en el supòsit establert anteriorment.

Causes d’anul.lació de matrícula sense dret a devolució

Les sol·licituds d’anul·lació que es presentin en el termini indicat i que no siguin per cap de les causes establertes en l’apartat anterior no s’acceptaran si no s’han pagat els imports dels rebuts vençuts’

En cas de matrícula amb pagament únic, si l’anul·lació s’ha sol·licitat amb posterioritat a la data de venciment del rebut i abans del 14 de novembre, caldrà abonar les taxes no docents i el 40% dels crèdits; si la sol·licitud es presenta del 15 al 27 de novembre caldrà abonar les taxes no docents i el 70% del preu del crèdit. Si l’estudiant ha pagat tota la matrícula se li’n retornarà la part corresponent. En qualsevol cas, sempre cal abonar l’import corresponent als serveis de caràcter no docent.

 

Situacions excepcionals sense dret a devolució.

En casos de situacions excepcionals degudament acreditats es podrà acceptar la sol·licitud d’anul·lació de matrícula global fora del termini indicat fins a l’1 de març de 2024, sempre que s’hagi abonat la totalitat de l’import de la matrícula.

La Gerència podrà anul·lar la matrícula en aquells casos excepcionals i justificats en què es compensi l’anul·lació amb una nova matrícula en la UdL; aquesta compensació no s’aplicarà a les taxes de gestió de l’expedient acadèmic i de suport a l’aprenentatge pagades en la matrícula anul·lada.

 

Resolució

El gerent o la gerent resol l’anul·lació de matrícula. Contra la seua resolució es pot interposar recurs d’alçada davant el rector o rectora en el termini d’un mes a comptar a partir del dia següent a la notificació.

ESTUDIANTS DE NOU INGRÉS PENDENTS DE REASSIGNACIÓ DE PLAÇA EN EL MÀSTER UNIVERSITARI EN FORMACIÓ DEL PROFESSORAT DE SECUNDÀRIA I BATXILLERAT, FORMACIÓ PROFESSIONAL I ENSENYAMENT D’IDIOMES

Els estudiants del màster universitari en Formació del Professorat de Secundària i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d’Idiomes que estiguin pendents d’admissió pel procés de preinscripció universitària en una altra universitat, ho hauran d’indicar en l’automatrícula, i pagaran la matrícula com s’indica a continuació:

 • En el termini de deu dies després de fer la matrícula hauran d’abonar en efectiu l’import corresponent a la taxa de gestió de l’expedient acadèmic i a l’assegurança obligatòria en alguna de les entitats bancàries que figuren en el rebut de matrícula.
 • Si abans del 30 de setembre de 2023 l’estudiant no presenta la sol·licitud d’anul·lació de matrícula (perquè l’han acceptat en una altra universitat), s’entendrà que vol conservar la matrícula al màster i es posarà al cobrament la resta de l’import de la matrícula de la forma escollida per l’estudiant en l’automatrícula: únic domiciliat, fraccionat en tres terminis o préstec AGAUR.

No obstant això, a l’estudiant que obtingui plaça en una altra universitat pública amb posterioritat al 30 de setembre de 2023 se li retornarà l’import corresponent als crèdits matriculats i la taxa de suport a l’aprenentatge, sempre que sol·liciti l’anul·lació de la matrícula abans de la data indicada en el decret de preus de la Generalitat de Catalunya per al curs acadèmic 2023-2024.

 • Si l’anul·lació es presenta per altres motius s’aplicarà el que estableix l’article 6.1.3 d’aquesta normativa i haurà d’abonar l’import dels rebuts vençuts.

No es retornaran aquests imports quan aquesta reassignació sigui per un canvi de preferències sol·licitat per l’estudiant o perquè hagi fet una nova preinscripció.

ESTUDIANTS QUE HAN SOL·LICITAT BECA DEL MINISTERI D’EDUCACIÓ

 • Si l’anul·lació de matrícula és acceptada i l’estudiant ha sol·licitat beca del Ministeri d’Educació, la sol·licitud de beca també queda anul·lada.