DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

La matrícula de primer curs de nou ingrés, en els graus oficials dels centres propis de la universitat de Lleida es farà pel sistema d’Automatrícula. Cal que consulteu Quan heu de matricular-vos.

La documentació caldrà prelsentar-la a les secretaries de centre:
  • preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'Enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants de la UdL o en l'apartat Estudinats no  de la UdL si no us heu matriculat mai en aquesta universitat;
  • per correu postal, a l'adreça del centre corresponent (dades de contacte amb els centres);
  • presencialment, demanant cita prèvia (dades de contacte amb els centres);
  • per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

 

Estudiants de primer curs de nou ingrés i estudiants que provenen de trasllat d’expedient

  • Document d'identitat
- DNI o NIE: no l’heu de presentar
- Els estudiants estrangers que no tingueu NIE heu de presentar el passaport en vigor.
  • Ordre de domiciliació SEPA

Quan introduïu o modifiqueu un número de compte en l'automatrícula, al finalitzar us apareixerà un document que haureu de guardar-vos relatiu a l'ordre de domiciliació. Si no us el podeu descarregar contacteu a la secretaria del vostre centre.

Heu de presentar, a la secretaria en el termini de 10 dies des del moment de la matrícula, l'ordre de domiciliació bancària (SEPA) signada per la persona titular del compte autoritzant el càrrec.

  • Documentació que acrediti el dret a exempció o bonificació sobre els preus de la matrícula

En cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació o gratuïtat cal presentar, en el termini de matrícula, la documentació acreditativa de la causa al·legada. Consulteu les Exempcions i Bonificacions.

  • Altra documentació:

- Els titulats universitaris en centres privats han de presentar còpia autenticada del títol corresponent o del resguard.

- Els estudiants que es matriculen en els graus que s’imparteixen en el campus de Ciències de la Salut heu de presentar el justificant de les vacunacions contra el tètan i l’hepatitis B.

- Si sou estranger de 28 anys o més heu de presentar original i còpia de l’assegurança d’assistència sanitària i d’accidents vàlida a l’Estat espanyol.

- Haureu de presentar, en el moment de formalitzar la matrícula, el resguard que justifica que s’han abonat els drets de trasllat d’expedient i una còpia de l’expedient, els estudiants següents:

a) Els estudiants de primer curs que ingresseu en aquesta universitat mitjançant les vies de preinscripció 7 i 8.

b) Els estudiants que provenen d’un altre districte universitari, excepte si esteu pendents de reassignació de plaça en una altra universitat (article 5.3 de la normativa acadèmica). L'heu de presentar un cop confirmeu la vostra matrícula a la Universitat de Lleida.

c) Els estudiants d’altres cursos que proveniu d’altres universitats o d’altres centres d’aquesta universitat.

  • Estudiants a temps parcial

Els estudiants que us matriculeu en la modalitat de temps parcial heude presentar una sol·licitud en el període ordinari de matrícula*, adreçada al degà o degana o al director o directora del centre, i heu d'aportar la documentació que justifiqui que no es pot dedicar plenament a l’estudi universitari. Si el motiu és laboral heu de presentar una certificació de l’empresa on treballeu i un informe de vida laboral, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social o un òrgan competent. Els treballadors autònoms heu de presentar una fotocòpia dels impostos o la llicència fiscal en lloc de la certificació de l’empresa. També es pot presentar el document de la situació laboral actual que es pot obtenir en l’enllaç: Informe de la Situación Actual del Trabajador

El centre ha de comprovar les dades justificades i retornarà a la persona interessada la documentació presentada.

(*) Es considera període ordinari de matrícula, únicament per a aquest supòsit, fins al 30 d’octubre de 2024.

Heu enviar la "Sol·licitud d’estudi a temps parcial" i la documentació acreditativa que trobareu en l’apartat per a "Estudiants de la UdL de grau i màster" del vostre centre de la seu electrònica.

Les resolucions d’aquestes sol·licituds es publicaran al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la UdL (htpp://seuelectronica.udl.cat/etauler.phb) i a la pàgina web del centre, tal com estableix la disposició addicional setena de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

  • Acreditació d’una tercera llengua

Original i còpia o còpia autenticada del document acreditatiu del nivell assolit de qualsevol de les llengües establertes en les proves per a l’accés a la universitat (alemany, anglès, francès o italià).

Mes informació: Acreditació d’una tercera llengua