Descarregar pdf
DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR
 
 

La matrícula de primer curs de nou ingrés, en els graus oficials dels centres propis de la universitat de Lleida es farà pel sistema d’Automatrícula. Cal que consulteu quan heu de fer la matrícula.

Els estudiants de nou ingrés abans de realitzar la matrícula cal que facin arribar a la Secretaria del centre tota la documentació que s’indica a continuació.
La documentació caldrà presentar-la a la secretaria corresponent:

- preferentment, a través de la seu electrònica utilitzant el formulari específic per a l'enviament de documentació que trobareu en l'apartat d'Estudiants no UdL,

- per correu postal, a l'adreça del centre corresponent;

- presencialment, demanant cita prèvia (dades de contacte amb els centres);

- per correu electrònic, si no ha estat possible utilitzar cap de les altres vies.

  • Document d'identitat:
• L'estudiantat espanyol, nol'ha de presentar.
• L'estudiantat estranger de la Unió Europea ha de presentar el NIE.
• L'estudiantat estranger d'altres països, ha de presentar el passaport en vigor.
  • Documentació que acrediti el dret a exempció o bonificació sobre els preus de la matrícula:

En cas de sol·licitar alguna exempció, bonificació o gratuïtat cal presentar la documentació acreditativa, si s’escau, abans o en el termini de matriculació. Consulteu document exempcions i bonificacions

  • Altra documentació:

- Si us matriculeu en els graus del campus de la salut heu de presentar el justificant de les vacunacions contra el tètan i l’hepatitis B.

- Si sou estranger de 28 anys o més heu de presentar original i còpia de l’assegurança d’assistència sanitària i d’accidents vàlida a l’Estat espanyol.

- Haureu de presentar, abans del moment de formalitzar la matrícula, el resguard que justifica que s’han abonat els drets de trasllat d’expedient i una còpia de l’expedient, els estudiants següents:

a) Els estudiants de primer curs que ingressin en aquesta universitat i que tinguin estudis universitaris iniciats en una altra titulació.

b) Els estudiants que provinguin d’un altre districte universitari, excepte si estan pendents de reassignació de plaça en una altra universitat (en lo referent a l'expedient de les proves d'accés a la universitat). Cal que el presentin un cop confirmin la matrícula a la Universitat de Lleida.

c) Els estudiants d’altres cursos que provinguin d’altres universitats o d’altres centres d’aquesta universitat.

- Titulats universitaris en centres privats: còpia autenticada del títol corresponent o resguard. 

- Estudiantat a temps parcial:

L’estudiantat que es matriculi en la modalitat de temps parcial ha de presentar una sol·licitud, adreçada al degà o degana o al director o directora del centre, aportant la documentació que justifiqui que no es pot dedicar plenament a l’estudi universitari. Si el motiu és laboral s’ha de presentar una certificació de l’empresa on treballa i un informe de vida laboral, expedit per la Tresoreria de la Seguretat Social o un òrgan competent. Els treballadors autònoms han de presentar una fotocòpia dels impostos o la llicència fiscal en lloc de la certificació de l’empresa.

A aquest efecte els estudiants que es matriculen durant el mes de juiol o la primera setmana de setembre, ho podran sol·licitar fins a l'inici del curs acadèmic.

Heu enviar la sol·licitud i la documentació acreditativa a través de la seu electrònica.

Heu d’utilitzar el formulari “Enviament de documentació” de l'apartat Estudiants no UdL que trobareu en aquest enllaç: Registre electrònic

Les resolucions d’aquestes sol·licituds es publicaran al tauler d’anuncis de la seu electrònica de la UdL (htpp://seuelectronica.udl.cat/etauler.phb) i a la pàgina web del centre, tal com estableix la disposició addicional setena de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

- Estudiant becari:

Els estudiants que vulguin sol·licitar beca del Ministeri han de consultar la pàgina següent: https://www.udl.cat/ca/serveis/aga/secciopreinscripciobeques/

- Modificacions de matrícula:

Un cop realitzada la matricula se'n poden fer modificacions segons indica el document següent:  Modificacions de la matrícula

- Acreditació d’una tercera llengua:

Còpia del document acreditatiu del nivell assolit de qualsevol de les llengües establertes en les proves per a l’accés a la universitat (alemany, anglès, francès o italià).

Mes informació: Acreditació d’una tercera llengua

- Ordre de domiciliació SEPA:

Quan introduïu o modifiqueu un número de compte en l'automatrícula, al finalitzar us apareixerà un document que haureu de guardar-vos relatiu a l'ordre de domiciliació. Si no us el podeu descarregar contacteu a la secretaria del vostre centre.

Heu de presentar, a la secretaria en el termini de 10 dies des del moment de la matrícula, l'ordre de domiciliació bancària (SEPA) signada per la persona titular del compte autoritzant el càrrec.

Podeu enviar aquesta documentació preferentment a través de la Seu electrònica un cop activeu el vostre compte d'alumna/e. Heu d’utilitzar el formulari “Enviament de documentació” corresponent a vostre centre que trobareu en l'apartat Estudiants UdL en aquest enllaç: Registre electrònic . També podeu presentar-la presencialment, enviar-la per correu postal o correu electrònic si no aconseguiu fer-ho pels altres mitjans.

   Darrera modificació: