Acords de la Comissió de 15 de juny de 2009

 Descarregar pdf
 
Es comuniquen els acords de la sessió de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents de 15 de juny de 2009:
 
  • Acord 7/2009 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 15 de juny de 2009, pel qual s’acorda de comunicar a la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental que el termini d’un any a partir del qual es pot procedir a l’eliminació dels projectes i treballs de fi de carrera és des del moment que la qualificació del treball és ferma en l’acta de notes, sense perjudici d’aquells treballs i projectes que estan sota un procés de revisió o que formin part d’un recurs presentat per via administrativa i judicial, que en aquest cas no ho seran fins que es resolguin.
  • Acord 8/2009 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 15 de juny de 2009, pel qual s’acorda de comunicar a la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental que la proposta òrgans de govern i les seues diferents tipologies documentals, on es tenen en compte els òrgans regulats per la Llei 6/2001, d’universitats i modificada per la Llei 4/2007: Consell Social, Claustre, Consell de Govern, Comissions delegades i no delegades del Consell de Govern, Junta Consultiva (derogada per la Llei 4/2007), junta de facultat o d’escola i consell de departament fan referència a òrgans col·legiats. Es generen expedients per sessions, que contenen l’acta i la documentació annexa d’aquesta acta, ja que les decisions cal documentar-les segons assenyala la Llei 30/1992, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i Procediment Administratiu Comú. La proposta d’avaluació que es fa és de conservació permanent per a les actes i la documentació annexa, segons els valors primari (administratiu per tota la sèrie; econòmic, jurídic i científic i tecnològic) i secundari perquè aporta coneixement per a la investigació sobre la Universitat, per la seua singularitat, importància i testimoni sobre la nostra Institució.
  • Acord 9/2009 de la Comissió d’Arxiu i Gestió de Documents, de 15 de juny de 2009, pel qual s’acorda de comunicar a la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental que es manté la denominació de la sèrie com a “Premis dels treballs de recerca adreçats a l’estudiantat d’ensenyament secundari per a la promoció i informació de la Universitat de Lleida”, el que es matisa és la funció administrativa d’aquesta sèrie que és la promoció i informació de la Universitat de Lleida i ho fa a través d’aquests premis. L’avaluació dels treballs de recerca en el seu conjunt, entén la Comissió, que no correspon a aquesta sèrie. La justificació és que els treballs de recerca de l’estudiantat d’ensenyament secundari no es realitzen dins de l’activitat de recerca de la Universitat sinó en l’àmbit de l’ensenyament secundari, amb alumnat de secundària i amb professors tutors de secundària, a l’empara del que senyala la Llei Orgànica General del Sistema Educatiu 1/1990, de 3 d’octubre, art. 26 i la Llei orgànica d’Educació 2/2006, de 3 de maig, art. 33, un cop derogada la primera.
  • La recerca a la Universitat s’empara en la Llei 6/2001, d’universitats (arts. 39 al 41) i la Llei 1/2003, d’universitats de Catalunya (arts. 20 i 21). Quan parlen de la missió de la recerca es refereixen a la formació investigadora, la recerca i la innovació tecnològica, però feta des de la universitat i per ser transferida a la societat.
 
Alternativament i per al cas que la Comissió Nacional d’Accés, Avaluació i Tria Documental no entengui justificats els motius al·legats per a ser considerada una TAD es sol·licita que aquesta proposta es consideri com una tipologia documental de la sèrie Promoció i Informació de la Universitat, tal com preveu l’article 2 del Decret 13/2008, sobre accés, avaluació i tria de documents.

 

 

   Darrera modificació: